Az első Magyarországon nyomtatott könyv Hess András budai műhelyében látott napvilágot 1473-ban. Gutenberg42 soros Bibliájának elkészülte után mintegy két évtizeddel a nyomdászat ilyenkorai magyarországi megjelenése figyelemreméltó eseménynek számít. Ma anyomtatvány 10 példányáról van tudomásunk. Magyarországon kettő található: azegyik az Országos Széchényi Könyvtárban, a másik a budapesti EgyetemiKönyvtárban. Az Országos Széchényi Könyvtárban most megtekinthető a könyv. 

1886} 

Hess kiadványát csak a német nyelvterületen, Itáliában, Franciaországban ésNémetalföldön készült nyomtatványok előzték meg. Hess 1471-ben érkezhetett hazánkba és 1472 nyarán kezdhette meg a Budai Krónikanéven is ismert mű elkészítését. A munka tíz hónapig tartott. Hess nyomdászatiismereteket és öntött betűket hozott magával. Papírt valószínűleg Vitéz Jánosprímás támogatásával szerzett a Velencei Köztársaság területéről. A berendezéstnyilván helyi iparosok segítségével állította össze, és a szedést maga végezhette.Valószínűleg egyszemélyes műhellyel rendelkezhetett. Hess András Vitéz János prímás, királyi kancellár bíztatására érkezhetettMagyarországra. A megbízást Kárai László alkancellár adta át a Rómábantartózkodó nyomdásznak 1470-1471 fordulóján. Vitéz János, a magyarországihumanizmus első kiemelkedő alakja nagy könyvbarát volt, tudós hozzáértésseljavítgatta a kódexek hibás szövegeit. A nyomtatott könyv megjelenése ugrásszerűváltozást jelentett a kézzel másolt kódexekhez képest, ezért az esztergomiérsek nagy örömmel fogadhatta a szövegtöbbszörözés új lehetőségét. Az iselképzelhető, hogy az általa alapított (bár rövid ideig működő) pozsonyiegyetem oktatási céljainak támogatására is szándékozott Budán nyomdátalapítani. A Mátyás és Vitéz között kirobbant ellentét következtében Hessviszont állandó mecénás nélkül maradt, és működése az állandó nyomdát ekkor mégnem igénylő, szűk humanista műveltségű réteg körében kérészéletűnek bizonyult.Ezek fényében az is érthetővé válik, hogy a krónika ajánlása nem a kegyvesztettés 1472-ben meghalt Vitézhez, hanem Káraihoz szól. A Magyarok Krónikája (Chronica Hungarorum) több történeti mű összeolvasztásarévén jött létre. Első része egy XIV. századi krónikakompozíció, amely a huntörténetet is magába foglalva a magyarok történetét a honfoglalástól KárolyRóbert uralkodásáig, egész pontosan 1334-ig tárgyalta. Ennek a kompozíciónak aszövege több, egymással rokonságot mutató XIV-XV. századi kódexben maradt fenn,ezt a nyomtatott kiadvány alapján Budai Krónika-családnak nevezzük. (Akompozíció Nagy Lajos alatt létrejött bővebb változata a Képes Krónika-család).A Budai Krónika második szövegegysége Károly Róbert uralkodásának végét, az1335-1342. között korszak eseményeit, a király temetésének leírását tartalmazza.A harmadik egység Nagy Lajos király történetét taglalja trónra lépése és halálaközött (1342-1382.) A negyedik egység az 1382-1468 közötti időszak (Nagy Lajoshalála és Hunyadi Mátyás moldvai hadjárata között eltelt évek) uralkodóivalkapcsolatos adatokat és családi vonatkozásokat ismerteti. A nyomtatvány fejezetcímeit Hess sorkihagyással különítette el. A később kézzelbefestendő iniciálék számára üresen hagyta a kezdőbetűket. A krónikát címlapnélkül nyomtatták, ez ősnyomtatványok (tehát XV. században készültnyomtatványok) esetében igen elterjedt megoldás volt.

A 70 leveles nyomtatvány számozás és ívjelzés nélkül egyetlen betűtípussalkészült, valószínűleg 200-240 példányban. Ma a nyomtatvány 10 példányáról van tudomásunk. Magyarországon kettő található:az egyik az Országos Széchényi Könyvtárban, a másik a budapesti EgyetemiKönyvtárban. A további nyolc kötet nyolc különböző ország gyűjteményeibenlelhető fel. A krónika értékét mutatja, hogy 1990-ben egy müncheni árverésenegyik példánya 420 ezer márkáért kelt el, ez pedig a legmagasabb összeg, amitNémetországban valaha is megadtak nyomtatott könyvért. Az Országos Széchényi Könyvtár példányát 1843-ban József főherceg, Magyarországnádora vásárolta a gyűjteménynek.


Megtekinthető: keddtől szombatig 10-18 óráig az Országos Széchényi Könyvtár – Budavári Palota – F épületében

 

]]>