Sok legenda kering a Tinolok-hegység vonzáskörzetében létező rettenetekről,de vajmi keveset sikerült papírra vetni mindarról a szörnyűségről, melyet azősidők okádtak a világra egykoron. Számos anyagi testtel rendelkező és nem rendelkezőlényt hurcoltak el az Elátkozott Vidékről hősnek hitt kalandozók, hogyóvatlannul is megfertőzzék vele az ártatlan falvakat, amerre útjuk vitt. Nemvolt ez másképp ezen teremtmény történelmében sem. 

1886} 

Az első feljegyzések kalandozó kompániák írástudó tagjainak tollábólszülettek, és meglehetősen elferdített formáját tükrözték a valóságnak. Mind amai napig úgy hiszi a többség, hogy mint minden egyéb torz kreatúra, azÁtokkiáltó is Orwella áldásos tevékenységeként jött létre. Valószínűbb azonbanaz a feltételezés, mely Krad-papok feljegyzéseiként látott napvilágot. Atanulmány arról értekezik, miszerint az Elveszett lelkek tava az elf-aquirháborúk idejében keletkezett. Egy aquir égi hajó ütötte seb, mely mind a mainapig ékes bizonyítéka a fellegekben kúszó járművek gigászi mivoltának. AKrad-papok szerint a zuhanó hajó a legénységének halálsikolyával nem csupán aföldbe, de a hatalomtól átitatott érzelmek hatására a síkok szövedékére issebet tépett. Ezen a repedésen szivárogtak aztán át különféle termetmények, ígyaz átokkiáltó is. Hogy miféle síkról is van szó, nehéz lenne behatárolni hiszsem a külső, sem a belső síkokkal kapcsolatos rituálékra nem reagálnak. Ehhezközelebbről kellene megvizsgálni a teremtmény természetét.

Syr’Daval. Így hívták azon kyr harcosokat, kik bosszúra esküdve vonultakszent küldetésükbe, hogy igazságot tegyenek sérelmükért. Furcsa fintort vált kimindenkiben, hogyan lehet ilyen dicső titulussal illetni egy szörnyeteget, detény, hogy hasonló kitartással koslatnak rosszakaróik után.

Az átokkiáltók nem rendelkeznek anyagi testtel, gazdát találva léteznekvilágunkban. Parazita, de nem asztrális, vagy mentális fertőzés, annál sokkaltöbb. Nincsenek fajjfenntartási ösztöneik, nem szaporodnak, a hatalom alételemük. Ha erős párhuzamot akarnánk vonni, kicsit a zauderekhez tehetnénkhasonlatossá őket, ugyanakkor az átokkiáltót nem vonzzák anyagi javak.Kifacsart természetük folytán nehéz lenne végső következtetéseket levonni, deúgy tűnik, a világot átszövő energia és mana hányadából akarnak minél nagyobbszeletet kiszakítani. Kedvelik a mandús területeket, ősi helyek közelébengyakorta felbukkannak a Tinolokban, de ha találnak arra alkalmas gazdatestet,nem félnek elhagyni azokat, új tudás és nagyobb hatalom reményében. Ilyenutazásaikhoz általában mágiahasználókat választanak hátasul, kiket aktívanátjár a mana. A testváltáshoz nincs szükségük semmiféle különös rituáléra,egyszerűen átrepülnek és kész. Hogy milyen távolságban, hogyan, azt lásd alább.

Az átokkiáltó legveszedelmesebb képességeinek egyike, hogy semmiféleellenállást nem kell legyűrnie, hogy ráakaszkodjon valakire és sem asztrális,sem mentális módon nem észlelhető. érdekes módon azonban van egy metódus, amimegmutatja a jelenlétét. Az átokkiáltó pszi képességet örökít a gazdatestre,mely látszatra pszi pajzsként jelentkezik. Ellenben ha valaki már eleverendelkezett pajzzsal, nem lehet észrevenni, csak ha lerombolja saját pajzsait,ezzel azonban azonnal a lény karjaiba veti magát. Az említett pszi képesség 120pszi pont birtoklását jelenti (pszi kyr-metódus, pyarroni és Slan, a chi-harcés belső idő kivételével), melyet pajzsépítéstől kezdve bármire felhasználhataz átokkiáltó. A teremtmény azonban kizárólag dinamikus pajzsokat használ, azazha diszciplínát alkalmaz, pajzsainak erőssége csökken. Ugyanakkor a pajzsmagában bontás tekintetében statikus pajzzsal egyenértékű A legszélsőségesebbeset az a bejegyzés, mely szerint egy kutya mészárolta le egy egész nemesibirtok és falu lakosságát bosszúból, miután óvatlan papok távozásrakényszerítették a magiszter földesúr testéből az átokkiáltót. Ez jól rávilágítbosszúszomjas mivoltukra. Az elmúlást félik, akárcsak egy démon. A pszi energiáikmaguktól töltődnek vissza. Körönként egy pszi pontot regenerálnak. Ahhoz,azonban, hogy uralmat nyerjenek a gazdatest felett, le kell annak gyűrniük mindaz asztrális, mind a mentális pajzsait, innentől kezdve pedig gyakorlatilagtehetetlen az áldozat. Láthatatlan csápjaikkal a tudatra kapaszkodnak és nemengedik felszínre törni a valós ént.

Másik veszélyes képességük, hogy elszívják a manát környezetükből. Azonbankizárólag csak a formába öntött mana szipolyozására képesek, a manahálóranincsenek hatással. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy az átokkiáltónak van80%-arra, hogy az adott varázslatot hatástalanítja és saját testében tároljael, hogy később felhasználhassa. Amenyiben nem dobja meg ezt a próbát, úgy avarázslat 1E-vel kisebb erősséggel (ez automatikusan raktározásra kerül azátokkiáltóban) de látrejön. Igaz ez a passzív varázslatokra is, ami alkalmazójárahatna. Ilyetén formában jár el a rá ható hatalomszavakkal is, hiába a nem manaalapú varázslat. Az átokkiáltóra nincsenek hatással a pszi maipulációk, a méregellenben az asztrál és mentál mágia igen. Csak így lehet végső pusztulásrabírni. Az átokkiáltó akkor szűnik meg létezni, ha mind az aktuális pszi pontja,mind a raktározott varázslatainak száma nullára csökken, azaz nincs már energiaamiből táplálkozhat. Ekkor végérvényesen eltűnik a világból. Továbbá gazdatestnélkül is képtelen létezni, azaz ha saját testének elhullásakor nem talál újtestet, körönként elveszíti raktározott varázslatait, majd pszi pontjait, míg avégén ugyancsak megsemmisül. Így lehetséges, hogy napjainkra meglehetősen kevéslétezik belőlük. Fontos azonban, hogy az átokkiáltó nem anyagi, vagy szellemientitás, ezért nem fogja meg sem elemi erő, sem asztrál, mentál korlát, vagyélőholt varázsjel…egyedül az idő az ellenfele. Az, hogy a lény milyen messzireképes gazdatest nélkül eljutni, mielőtt végképp elenyészik, a sebességénekfüggvénye. A mágikus energiával töltött tárgyakon könnyebben halad át, mint ahétköznapi anyagon, ott sebessége duplázódik (például egy abbitacél teléresetében.)

Nem csak a mágikus energiákat képes azonban magába szívni. A Syr’Daval méga támadások energiáját is képes elraktározni, noha azt nem képes csökkenteni. Aharcban ellene bevitt támadások támadó értékét elnyeli (a sebzést elszenvedi),s ha kell felhasználhatja sajátjaként a későbbiekben. Igaz ez arra is, haszekér sodorja el, rohamával felhasználva ezt a lendületet, hasonló eredménytfog elérni.Kezdeményező és Védő értéke azonos a gazdatestével.

Az sem ritka, hogy a lény a hatalmát használva alakít gazdatestén. Mivel azenergia hagyományos formája nyers és kiszámíthatatlan, hasonló stílusjegyeketörökölhet előbb utóbb a bitorolt test is. Izzó szemek, torz küllem, többvégtag. Ez persze nem feltétlen, mindig az aktuális lény hangulatától függő.

 

Végezetül a statisztikák:
Előfordulás: Ritka, Megjelenők száma: 1-2, Termet: -, Sebesség: 80, Té (lásdleírás), Vé (lásd leírás), Ké (lásd leírás), Cé (lásd leírás), Sebzés: fegyvertőlfügg, Tám/kör fegyvertől függ, éP -, FP -, Asztrál ME 60, Mentál ME 60,Méregellenállás: -, Pszi 120 pszi-pont, Intelligencia magas, Max. Mp lásdleírás , Jellem – , Max Tp. 14000

 

Kalandötletek a lénnyel:

Erionban, a Krad szentély felavatására hírneves pap érkezik a városba. Azelátkozott vidék perem ét érintve összetűzésbe kerül egy átokkiáltóval, akithite szerint legyőzött. A syr’davalt valójában saját testéban hozza magával,aki új gazdatestet talál egy helyi hitsorosban, s természetéhez hűen bosszúraesküszik a létezésére törővel szemben. A gyilkosságok mögött rivális egyháziérdekeket sejtetnek, mely a játékosok felbérléséhez és homályba veszőkonfliktusokhoz vezet.
 

Egy a Sheral lábainál lévő szerzetes kolostor tagjait szörnyű bestiatizedeli. A hegyekben rejtőző medvék egyike prédájának tekint minden hívőt, kia télbe borult fenyvesek közé merészkedik. Aki megúszta élve, az mágikus párbajnyomairól és elpusztíthatatlan állatról regél. Egy átokkiáltó szállta meg azegyik állatot, s a szerzetesekre támadva kényszeríti azokat, hogy mágikushatalmukkal védjék életüket, így nyelve el a varázslatokat, s a hatalmatjelentő energiát. Vajon az erre tévedő kalandozók fel tudják-e venni a versenyta syr’davallal? Egyáltalán valóban csak egy garázdálkodik a vidékenő
 

Hosszú útról tér vissza Reicchio, a gorviki siedon. Sikeresen kaparintjameg a család egy hőn áhított ereklyéjét, mely egy kalandvágyó ősükkel együtt azelátkozott vidék mocsaraiba veszett. Az ereklyével azonban átkot vonnakfejükre, hisz rögtön utána holtan találják otthonában a családi sacerdont, akiönkezével metszette el torkát. Az ereklyét ezután elvitetik a birtokról, messzire,a családi kriptába, de már hiába, sorra hullanak a családtagok. Az átokkiáltónem vette jó néven, hogy a tanult sacerdon úgy akarta megmenteni a famíliát,hogy megölve magát, gazdatest nélkül hagyja a lényt. Vajon kit választ testkéntvégül a bestia? Talán a kalandozók egyikét, kiket az átok megsemmisítésérefogadnak felő Vajon nem családi viszály áll a háttérben, hisz a gorvikiaklételeme az árnyékháborúskodás? 

 

]]>