A népmesék és a modern filmekegyaránt történelmi személyiségekre épülhetnek. Egyre több ismerős névrebukkanhatunk különféle regényekben, történelmi leírásokban. Európa legismertebbalakjairól, rémhíreiről illetve kapcsolatukról szólunk pár szót új sorozatunkban.Egy klasszikussal kezdünk: Vlad Tepes, avagy Drakula gróf. Transsylvánia réme

Vlad Tepes, vagy ahogyan a világismeri, Drakula gróf. Az egykori havasalföldi vajdából Bram Stoker regényefaragott transsylvániai vámpírgrófot, de a maga korában is meglehetősen hírhedtvolt; nem véletlenül kapta Draculea, azaz Draculfi (apja Zsigmond 1408-banalapított Sárkányos rendjébe tartozott) ragadványneve mellé a Tepes, azaz „Nyársaló” melléknevet.

Vlad Dracul, Dracula apjahavaselvei vajda volt, aki amellett, hogy Zsigmondnak tartozott hűséggel, kétfiát a török szultán udvarába küldte 1442-ben. Szép Radu, a fiatalabb, olyanfinom vonású és lányos szépségű volt, hogy ott is maradt, a szultán „kegyenceként”, de bátyja, Vlad inkább a harci tudományok után érdeklődött. Ígyaztán kitanulta a hatalom gyakorlásának és a hadviselésnek minden fortélyát, deamikor 1448-ban kétkulacsos apját havaselvei ellenfelei elfogták és kivégezték,visszatért Havaselvére. Hunyadi János vette pártfogásába a vajda fiát, és atörök elleni hadjárata idején trónra is segítette, igaz, csak rövid időre, deapja ellenfelei végül menekülésre kényszerítették, és Erdélyben telepedett le.1456-ban Hunyadi emelte ismét vajdai méltóságba Vladot, aki itt mutatta kielőször a foga fehérjét; végigpusztította a magyar és szász erdélyi falvakat,és 1462-ig minden évben valami szörnyű tettéről írnak a krónikák. De az1460-61-es török elleni hadjárata idején kimagasló stratégiai érzékéről ésbátorságáról tett tanúbizonyságot, hogy megverte Hamza bég seregét, a bég fejétpedig elküldte Hunyadi Mátyásnak; a bég hadának maradékát karóba húzatta.

Ezután még behatolt a törökterületekre, és feldúlta, amit tudott; válaszképp II. Mehmed szultán seregetindított ellene, bár az első hadat visszariasztotta a vajda azon tette, hogy aszékhelyéhez vezető út mentén tízezer törököt húzatott karóba. Az akkori vezírnem lehetett túl erős gyomrú, mert visszafordult; de ezután maga Mehmed indultmeg ellene a sereg élén, jelentős túlerővel. Ekkor Drakula -már 1457-től csakígy emlegették- vakmerően, egy kis lovascsapattal éjszaka támadta meg a szultántáborát, de végül nem tudta II. Mehmed sátrát megközelíteni, és vissza kellett,hogy vonuljon. A moldvai uralkodó is ezt az időt választotta arra, hogymegtámadja a havaselvei vajdát, így az két tűz közé került – állítólag eztbelátva felajánlotta a szultánnak, hogy ismét szolgája lesz, bár ezt vitatják atörténészek. De annyi bizonyos, hogy Mátyás elhitte, mert a harapófogóbólvalahogyan mégis kicsúszó Vlad Tepest Jan Giskrával Királykőnél elfogatta, és avisegrádi börtönbe záratta, tizenkét évre. Ez idő alatt a vajda javarésztmadárijesztőként funkcionált; ha a Porta követei túlságosan követelőznimerészeltek, csak előhozatta az ilyen alkalmakra harciasba öltöztetett vajdát.Többnyire hatott; minden jóravaló muzulmán rettegett az ördögi Drakulától(draculea ördögöcskét is jelenthet).

1476-ban aztán ismét szabadonengedte a vajdát, és Havaselve vajdai székébe ültette: szüksége volt egy erőskezű, jó képességű uralkodóra, akire támaszkodhat. Azonban bármennyire isbízott benne Mátyás, Drakula nem válthatta be a hozzá fűzött reményeket, ugyanis 1477 januárjában Brassó környékén meggyilkolták, és fejét mézben,fokhagymával tartósítva küldték el a szultánnak, engesztelő ajándékul. Ezszolgálhatott később a vámpír elpusztításáról szóló történetek alapjául.

Az életrajz egy átlagosansimulékony, kissé radikális uralkodót mutat be. Ám nem így azok a mendemondák,amik német és magyar kereskedők, szerzetesek hordtak szét az országban, kinémet földre.

Egy metszet: Drakula karóbahúzott testek között, jó étvággyal falatozik, mellette a szakács egy kondértartalmát kavargatja. Egy másik: karosszékben ülve nézi, amint egy asszonytcsecsemőjével együtt húznak karóba.

Krónikák számolatlanul, magyar,török, német részről egyaránt.

„Borzalmas, elrettentő,kimondhatatlan kínzásokat talált ki: anyákat a keblükön csüngő szopósgyermekükkel húzatott karóba, úgyhogy a gyermekek anyjuk keblén rúgkapálta, mígcsak meg nem haltak.”

„Számos embert oldalvást húzatottkaróba, mindenféle népeket, zsidókat, keresztényeket, pogányokat, úgy, hogyazok sokáig rángatóztak, kapálóztak egymás hegyén-hátán, mint a békák.”

„Eléje jött a követ azonmód még,ahogyan szokása szerént a karóba húzottak között ebédelt. Akkor (mondta neki) akövet: Jó uram, nem mehetnénk-e máshová, mert itt rettenetes a bűze (aholtaknak). Akkor a vajda megharagudott, és a követet karóba húzatta, ám atöbbinél hosszabb póznára, hogy mondta nagy kegyetlenül kényes orrát nebántsa a többiek szaga.”

„A kereskedő (a vajda) elébement, és elmondta, hogy meglopták; kérte a vajdát, tenne igazságot, kerítenéelő a tolvajt, mert neki száz aranya bánta. A vajda (katonái) meg is találták atolvajt, előkerült a pénz, ám a vajda két aranyat még a zsákba tett, úgy adtavissza a kereskedőnek. Az megszámolva pénzét, visszaadta a fölös két aranyat,mondván, azt bizonyára mástól lopta (a tolvaj). Akkor (mondta) a vajda:Szerencséd, hogy magadénak azt a két aranyat nem vallottad, mert különben magadis a tolvaj mellett végezted volna. és a tolvajt olajban megfőzette.”

„Ama rettenetes hírű Draculea,míg a magyar király börtönében raboskodott, azon börtönben töltött éveiben semhagyott fel gonosz szokásaival; egereket fogdosott össze, madarakat vásárolt apiacon és agyonkínozta őket; az egyiket karóba húzta, a másiknak a fejét vágtale, a harmadiknak a tollazatát tépdeste le, majd szárnyára bocsátotta.”

„Egyszer moldvai követek jöttekelé, ám elmulasztották kalapjukat levenni a vajda előtt, mire (a vajda)megparancsolta, hogy fövegüket szögezzék a fejükre, hogy úgy kényelmesenérezzék magukat mindvégig.”

és még számtalan rémtettről jöntudósítás; hogyan végzett szeretőjével, aki azt hazudta neki, hogy várandós;hogyan nyúzatta meg a hamis pénzverőt, és töltette meg bőrét rézzel, milycsúful bánt jobbágyaival. De néhány történet arról is tanúskodik, milyenigazságszerető volt; hogyan segített kiűzni a törököt, hogyan tett rendetHavaselvén. Romániában nemzeti hősként tartják számon. 

Mi volt valójában Drakula? Nemzetvédő,törökverő hős és gyilkos lehet valaki egy személybenő

Lehet . Több leírás arra engedkövetkeztetni, hogy Vlad Tepes nem volt teljesen épelméjű; szakorvosok szerintskizofréniás lehetett, valószínűsíthetően paranoid és egyértelműen szadista.

De hogyan lett a Nyársaló Vladbólvámpír?

Ez egyértelműen Bram Stokerleleménye. A rossz lelkek, lidércek alakját gyúrta össze a rémtevő vajdával,hozzákeverte a denevérekről, vérszopó szépasszonyokról szóló legendákat, Erdélyhegyeinek hangulatát, és megteremtette az ősvámpírt. Végtére is, némely metszetkannibál hajlamot enged feltételezni, ettől a vérivás igazán nem áll messze, azegykori kedvenc gyilkos eszköz válik a vámpír végzetévé, a fejlevágás és afokhagyma pedig a biztos halál okozójává. Természetesen, mint a pogánylényekből faragott keresztény ördögök- fél a feszülettől, szenteltvíztől, nemállja a napot, mint a régi tündérek, nem mehet át folyón, mint a rossz lélek,nem mehet be házba hívás nélkül, mint a szépasszonyok.

A legenda egzotikus volt, izgalmasvolt. Mára szilárd hitté izmosodott, számos regény, film épül rá, sőt, néhányszerepjáték is.

Az egykori vajda világsztárránőtte ki magát.

 

Források:
Nagy vámpírkönyv
Száz rejtély a magyartörténelemből


]]>