Az angyalok manapság újra populárissá váltak;szinte minden csecse-becse boltban látni angyalfigurákat, angyalos szalvétákat,terítőket, miegymást. Az emberek mégis talán csak annyit tudnak róluk, hogy akeresztény vallás hírhozói…
A valóságban ennél mégis többek.Egy angyalról a legtöbb embernek a szárnyasputtó (nem a szerencsejáték!) jut eszükbe. A szárnyas hírhozókról annyifélekülső leírás született ahány ember fejében megmozdult a kérdés, hogy vajonhogyan nézhetnek ki, és nem átallottak leírni a gondolataikat. Különösnekhangozhat a feltevés, de az angyaloknak annyiféle külsejük van, amennyit csakel bírunk képzelni!

Ők azok, akik őrzőkként mellettünk állnak,bibliai történetek szereplői, akikben az emberiség egyik fele hisz, a másikfele tagad.

Angyalitörténet

A hagyomány szerint Isten első angyala Satanelvolt, nevének jelentése: „Isten angyala”. Isten őt ruházta fel a legnagyobbhatalommal, és hercegi rangot adományozott neki. Amikor az Úr megteremtette azembereket, utasította az angyalokat, hogy szolgálják őket. Satanel azonbanmegtagadta a parancsot, mert úgy látta, az emberek alacsonyabb rangúak nála,ezért nem tisztelheti őket. Társaival, akik osztották Satanel nézeteit,fellázadtak Isten ellen. A legenda beszámol két hatalmas csatáról a két seregközött. A mennybéliek vezetője a második leghatalmasabb arkangyal, Mihály volt,aki az első csatát elvesztette Satanel ellen. Miután azonban magasabb rangotkapott, és az elsőszámú arkangyallá lépett elő, sikerült legyőznie a lázadókat.Satanelt és követőit a Földre száműzték, és megfosztották nevének „el”végződésétől, amely azt jelezte, hogy közel áll Istenhez. A bukása után letttehát „Satan”, de megőrizte a Lucifer megnevezést is, amely „fényhozót” jelent.

Az „angyal” szó a görög „angelosz”, vagyis hírnökszóból származik, amely a héber nyelv „malak” szavának fordítása, mégis, ha agörög szóösszetételt vesszük alapul, akkor megkaphatunk egy atlantisziösszetételt: „Ang”, ami életet jelent(az egyiptomi Ankh szó is innen ered), „El”,amelynek jelentése Isten fénye. Így másképp is fordítható az angyal szó:„életet adó isteni fény”. Hiba lenne azonban azt hinni, hogy az angyalok népe aBiblia vallásainak sajátja; már a pogányok vallásaiban is ugyanúgy voltakhasonló lények. Nem is beszélve a keleti vallásokról, amelyek isteni őrökről ésharcosokról is megemlékeznek. Egy észak-indiai barlangtemplomból származódomborművön Buddha látható, akit mennybéli lények vesznek körül. Ezek a lényeknagyon hasonlítanak az angyalokra, s ezért a művészettörténészek is így nevezikőket.

Ha a pogány vallásokat vesszük alapul, látnunkkell, hogy nagyon nehéz különbséget tenni a pogányok istenségei és az angyalokközött. Vegyük csak Mihály arkangyal példáját: lángoló kardot kordozó alakjanagyon is hasonlít Apollón napistenéhez. Mégis, ahogy az istenek, úgy azangyalok is jelentős szerepet töltöttek, és töltenek be az emberiségspirituális fejlődésében.

Az angyalok térnyerésével egyre inkábbfoglalkoztatta az embert az a tény, hogy mennyire keveset tud róluk. Így, ezt aproblémát kiküszöbölendő, annyi energiát fordítottak a megismerésükre, amennyitcsak lehetett. és akkor felvetődik a kérdés: „hány angyal tud egy tű hegyéntáncolni?” Ez arra kérdez rá, hogy az angyalok, bár kétségkívül, hogy léteznek,rendelkeznek-e fizikai adottságokkal? Az angyalok tevékenységeit a középkorban hihetetlenintenzitással gyűjtötték, vizsgálták, a történeteket pedig a tudósok, mintnyersanyagot használták fel. Mindez különböző doktrínákhoz vezetett, ám az akülönböző vallások angyaltanai és képmásai kifejezetten hasonlítanak egymásra.

Amint a modern tudomány a vallás föléemelkedett, az angyalokat feleslegesnek nyilvánították. Noha óvatosan kellettfellépniük a tudósoknak, hisz az angyalok mindig is a keresztény teológiarészét képezték, és a katolikus egyház is egy olyan erőt jelképez, amely ellena fellépést többször is érdemes átgondolni. Végül az angyalok mégis háttérbekerültek, és ezzel a reneszánsz ideje alatt felépített angyalkutatásoknak isvége szakadt.

Manapság azonban újra előtérbe kerültek, ésdivathullámmá dagadt a téma. Újra feléledt az angyaltan is.

Angyalitanítások

A hagyományos tanítások szerint az angyal egyolyan lény, amely puszta tudatból áll, ám ha akar, meg tud jelenni fizikaiformában is. Nemtelenek, se nem nők, se nem férfiak. Ám mégis, mindig olyanalakban jelennek meg az emberek előtt, amely a legkevésbé riasztó számukra.

Az angyalok mennybéli beosztásánál többféleteória létezik. A nyugati felfogás kilenc angyali kart ismer:

Szeráfok, a legmagasabb rend, a sugárzó szeretet angyalai.
Kerubok, az abszolút bölcsesség angyalai.
Trónok, elmélkedők, akik végül tettre váltják a gondolatot.
Uraságok, megtervezik, milyen feladatokat hajtsanak végre az alacsonyabbrendek.
Erősségek, megmozgatják a csillagokat és a bolygókat, az isteni akaratvégrehajtójaként vesznek részt a csodákban.
Hatalmasságok, egyensúlyban tartják a világot.
Fejedelemségek, nemzetekért és azok uraiért felelősek.
Arkangyalok, a vallásért felelősek.
Angyalok, a legalacsonyabb rend, magában foglalja az emberek és állatokőrangyalait, a természet angyalait.

Persze, ahány forrás, annyiféle rendszerezés. Akabbala például tíz angyalrendet különböztet meg, a misztikus életfa tízszefirájának megfelelőjét.

Chaiot-ha-Qodes, a leghatalmasabb angyalok.
Ófanim, a bölcsesség angyalai.
Aralim, a megértés angyalai.
Hasmalim, a kegyelem és nagyság an gyalai.
Szeráfim, a szigor és az igazság angyalai.
Malekim, a szépség és harmónia angyalai.
Tarsisim, a győzelem angyalai.
Béniélohim, a dicsőség angyalai.
Kerubim, a világegyetem alapítói.
Isim, az anyagi világ angyalai.

Az angyalok feladata az emberek segítése. Azélet rögös útján ránk is fér, így is taknyolunk eleget. Az ember közvetlenközelében az őrangyalai vannak, minimum kettő, de többre is rúghat a számuk. Őkfogják a kezünket, és vezetnek minket. Viszont, s ami jelentősen gyengíti az„angyalok mint szolgák”-elméletet, nem csinálnak meg mindent helyettünk. Nemfognak levenni a vállunkról olyan felelősséget, amelyet mi választottunk.

Angyalkommunikáció

A legtöbb embernek már biztos volt olyanérzése, hogy valaki áll mellette, suttognak a fülébe, ok nélkül kirázza ahideg, stb. Az őrangyalok választják ezeket a módokat, hogy tudassák velünk, mia helyes.

Válaszképp az ember imádkozik. Ez csak azegyik módja annak, hogy felvegyük a kapcsolatot egy angyallal, néha elég annyi,hogy egész egyszerűen megszólítjuk. Nem kell túlbonyolítani a dolgokat. Samikor szólunk hozzájuk, biztos, hogy meghallják, és kérésünk szerintcselekszenek. Teszik, mert ez a kötelességük!

Viszont cserébe nekünk is nyíltnak kelllennünk velük szemben. Hogy érzékeljük őket, négyféle mód áll rendelkezésünkre:

            Tisztánlátás, amikor látjuk az angyalokat és más lényeket.

            Tisztánhallás, amikor halljuk őket.

            Tisztángondolkodás, amikor rágódunk egy problémán, és a semmiből hirtelen                             előbukkan amegoldás.

            Tisztánérzékelés, bármelyik érzékszerv „furcsa” viselkedése: hirtelen előtörő                                 lámpaláz,idegesség, nyugalom, stb.

Ezen kívül még az álmainkban is üzenhetnek,bizonyos „véletlenek” jelzik elhaladtukat. Ösztönlények, tudatuk tiszta, így őkmondhatni mindent tudnak, s nem korlátozza őket a fizikai világ. Akár egyszerretöbb helyen is képesek így megjelenni.

Ha segítségükre van szükségünk, kérnünk kellőket, mert ők nem avatkozhatnak bele a dolgainkba (a szabad akarat törvényemiatt), kivéve, ha életveszélyben vagyunk.

Ma már egyre több ember jön rá, hogy a világnem pusztán fizika és matematika. A rejtélyek kulcsa mind a hitben rejtőzik,mert nem csak arról szól a világ, hogy mi van, és mi nincs, mert ezt a mihitünk dönti el. Mi döntjük el, léteznek-e angyalok, démonok, tündérek és máslények, ahogy az egész életünk csak rajtunk múlik. Az angyalok, ha kérjük őket,segítenek minket, de nem a szolgáink. A tetteink következményeit még mindignekünk kell viselnünk. De ha belegondolunk, ettől szép az élet: milyen unalmaslenne, ha mindent mások csinálnának meg helyettünk?!

Forrás:
http://www.harmonet.hu
JohnMichael Greer: Mágikus lények kalauza
Dr.Doreen Virtue: Angyalokkal gyógyítás, Őrangyalod üzenetei

]]>