Az Ars Magica világa sokunkat megihletett. Vajon milyen is lehett az élet, a 12. század Magyarországában, pláne ha az ember egy mágikus praktikákkal, valós-működő mágiával átszőtt világot képzel elő Ebben a cikkben egy  coventiskolát mutatunk be:
a pécsi Scolarum Helleborum-ot.


Anno Domini 1196

A történelmi Magyarország a 12. század végén: III. Béla királyunk (uralkodása: 1172-1196) idejében az országvirágzott. Ő rendelte el először, hogy foglaljanak írásba minden elébe kerülőügyet. Uralma idején több magyar kereste fel a külföldi (főleg a párizsi)egyetemeket, hogy majdani tudássukkal az ország fejlődését is gyarapítsák. Ezekközt az emberek között volt az első magyar geszta írónk az arctalan Anonymusis. Az államcímerünkben is Béla vezette be a kettős keresztet. A Külpolitikájais sikeres volt. Bizánctól visszaszerezte az 1160-as években elfoglaltterületeket. Jó viszonyt alakított ki az akkori nagyhatalmakkal, a Pápával, aNémet-római Birodalommal és Bizánccal. Sikerrel csatázott Halicsban ésDalmáciában is. Meg tudta tartani Zárát az erős befolyású Velencével szemben.Hosszú uralkodása alatt támogatta az építkezéseket és az ország gazdaságifejlődését. Bár Európa többi része Elmaradottnak és barbárnak tartotta mégmindig a magyarokat, Béla mindent megtett ez ellen az előítélet ellen. Ahogyegy korabeli utazó Ottó freisingi püspök írta: „Ezek a magyarok visszataszítókülsejűek, mélyen üllő szemeik vannak, termetük alacsony, erkölcseikben ésnyelvükben pedig annyira barbárok és vadak, hogy joggal lehet kárhoztatni aszerencse szeszélyét, vagy inkább csodálni az Isten türelmét, amiért martalékulhagyta ezt a szép földet az emberiség szörnyetegeinek, akiket még embernek semnevezhetek.”. Halálos ágyán III. Béla az idősebb fiára, Imrére hagyta azországot, kisebbik fia András (vagy Endre) a pápának tett fogadalmát örökölte,keresztes had vezetését a Szentföldre. András erre a célra hatalmas összegetkapott, ám ebből a pénzből szervezkedni kezdett bátyja ellen és az országmegosztására kényszeríttette. 

Hermetikus földrajz és történelem: Az Erdélyi Tribunálé területén igen nagy a hatalma a Tremere háznak.Itt van ugyanis Coeris a TremerekDomus Magnusa, innen tartják erős kézben a többi kisebb coventust. Semmi semtörténik itt a tudtuk nélkül, ha pedig valaki áthúzná jó előre eltervezett törekvéseiket,könyörtelenül ítélkeznek felette. Nem fogadnak maguk közé akárkit, a fajielőítéleteik rabjai és ezt erős politikai és militáns eszközökkel ráerőltetik atribunálé területén lévő összes coventusra is. Coeris, az erdélyi havasokbantalálható 1200 métermagas hegycsúcson. A hatalmas alapterületű várszerű covenantban 12 mágus élszámtalan követőjével és szolgáival. A coventus feje Goratrix, ő tölti be 32 éve a tribunál praeco-i tisztségét is. Deitt él a híres Etrius, aki a Tremereház seneschalja és Propius is, aki atribunál Primus Quesitorja.

A Tremere ház DomusMagnusán kívül még négy covenant található itt a Pécsit kivéve. Nevesebb ezekközt az Atrox Silva, a magyar felvidéken, itt található az Erdélyi Tribunálélevéltára és legnagyobb könyvtára. Gyulafehérvártól délre áll a Nivalis covenant mely nem túl jóhírnévnek örvend. A múltban egyik Tribunálén a Criamonokból,Ex-Miscellanea-ekből és egy Tytalusból álló coventus újat mert húzni egy fontosügyben Coeris küldötteivel. Azóta a Tremerek mindent elkövetnek, hogy Nivalistlejárassák a többi mágus előtt.

A zadari kikötőbenaz Adria-tenger partján alapították meg az Iaderacovenantot. Az itt elő mágusoknak fontos gazdasági feladatuk is van, őkbonyolítják le a Tribunálé covenantjainak árucsere-forgalmát más országokkal ésmágus gyülekezettekkel.

A szerbek általlakott területen Mostarban létesült a PontemFacit coventus, melynek azérdekessége, hogy aegise avatatlan szemek elől eltakarja a híres híd szerkezetealá épült mágus kastélyt.

A Tribunáléterületén lévő coventusokra jellemző, hogy az itt alapított hat mágustoronybólnégyben Tremere vezetőt találunk. A Flambeau ház beadva a derekát a hatalomhoztársult és most végrehajtóként a Tremerek kénye kedve szerint végzi el apiszkos munkát. A Bonisagusok csendesen kivonják magukat a politikából, talán aJerbitonok mernek egyedül szembe szállni a Temerekkel kihasználva akülkapcsolatokban rejlő fontosságukat. A többi ház csak igen kis számbantalálható meg a tribunálé területén és talán a Verditiusoktól eltekintve nemtúl megbecsültek errefelé. Legnagyobb részt a mágusok szász, illetve magyarszármazásúak, de található itt itáliai, szláv és bizánci születésű varázsló is.Összlétszámuk 40 fő, nem számítva a tanoncidőjüket töltő fiatal, mágikusképességgel megáldott diákokat.

 A Covenent

Az előzmények: Az iskolacoventusmegalapításának alapötlete P. mester nevéhez fűződik. A híres irodalmár éstudós valójában mágus, a Jerbiton ház tagja, és III. Béla királyudvartartásának egy megbecsült alakja. Korát meghaladó gondolatai, elképzelésiés tehetsége miatt a király segítségével a párizsi egyetemen és a híresnormandiai covenantokban tanul. Már itt megfogalmazódik az ötlete, hogyotthonában is egy iskolát kéne létesíteni a felkarolandó tehetségű embereknek,nem feltétlenül csak mágusoknak, hisz a tudás nem csak őket illeti meg. Mikorhazatér, a tradícióktól megcsontosodott Tremere többségű Erdélyi Tribunálé, areform nézetei miatt rosszallását fejezi ki és megtilt bármiféle kezdeményezéstaz ügyben. De P. mestert nem ilyen fából faragták. Meggyőzi a királyt, hogy támogassaelképzelését, mint anyagilag, mint politikailag. A terv sikerül, szerez néhánybefolyásos pártfogót a Renden belül is. A következő Tribunaliumon (1191-ben)amit Coerisben a Tremere ház Domus Magnusában tartanak, kis többséggelmegszavaztatja az új iskolacoventus létrehozását, ahol mágusok tanítják azkimagasló talentumú embereket. Ám a Praeco csak úgy egyezik bele az új covenantlétrehozásába, ha az élére egy Tremere varázslót neveznek ki és a helyet is őkválaszthatják meg a létrehozásra. P. mester bár harcol, de végül is kénytelenbelenyugodni a döntésbe. Azt az egyet sikerül elérnie, hogy ne valami istenhátamögötti helyre száműzzék az új iskolát. A Praeco Pécset jelöli ki az alapításhelyszínéül, ami P. mester nem ért, de úgy gondolja biztos van valami oka, amitnem akarnak az orrára kötni. A következő öt év a szervezéssel telik. Mivel aMesternek más elfoglaltságai is vannak, megkéri egyik tehetséges tanítványátVáradi Nicolaust, hogy segítsen neki ebben. Nicolaus kiveszi a részét amunkából és két év múlva áll az épület a Vaskapu dombon (mai nevén Kálváriadomb). Az építkezés közben Váradi furcsa dologra jön rá, amit szóvá teszmesterének. A területnek furcsa képessége van, ami nem túl erős, de annálszokatlanabb. A varázserő meglepő módon gyengébben működik, de a területnekmágikus aurája van. Mintha egy permanens Perdo Vim varázslat lengené be amagaslatot. A rákövetkező évre mestere javaslatára Nicolaus személyesen keresifel azokat a fiatal mágusokat, akiket érdemesnek tartanak a tanítói feladatra.

A Scolarum Helleborum coventus

Terület és épületadottságok:

évszak: Tavasz

Elhelyezkedés: A város északi kapujától egy kőhajításnyira, a Vaskapu dombon.

Erődítés: Nem számottevő, erős román stílusú falak, közel a városőrség egyikállomáshelye és egy 30 méter magas meredek domb tetején áll az épület.

Műhely: Nincs, mindenképpen a covenant területén kívül érdemes építeni az auramiatt.

Mágikus adottságok:

Mágikus Aura: -1 (Mintha egy állandó Perdo Vim varázslat alatt állna a hely)

Aegis: Nincs, de ha lenne a furcsa mágikus aura miatt duplájába kerülnefenntartani.

Mágikus könyvtár: Öt darab, jó állapotban lévő kötet.

·       Imperium sui – Önuralom, Írta: Policus Rego15

·       Flammula – Lángocska, Írta: Iulius Victor Ignem6

·       Vitae Ratio – életbölcsesség, Írta: GanomedészCreo 7

·       Corpore et Anima – Testben és lélekben, Írta:?Corporem 10

·       Fascino – Bűvölés, Írta: Rudolphus Imagonem12

Vis források:

·       A Jakab-hegy oldalában furcsa,vörös színű, oszlopszerű kövek találhatóak. A köznép csak Babásszerkövekneknevezi a helyet. A történetmondók szerint egy lakodalomba induló násznép váltott kővé valaha. Egy esős májusi nap, minden évben vörös levet mos le akövekről, amit összegyűjtve és a laborban szublimálva 5 egységnyi Vim vistkaphatunk. A környék legendáit jól ismerők állítják, hogy egy ördögimádóboszorkány lakik arrafelé, az ő műve a lakodalmasok kővé változtatása is.

·      A Misina-tetőtől északnyugatiirányban egy gyönyörű zöld rét terül el, melynek neve Remeterét. Azt mondjákarrafelé a fű mindig zöld és csak ott terem a Mecsek egyedülálló ritka virágaaz Illatos Hunyor. A réten ősidők óta magányosan él egy hatalmas gímszarvas,aki védelmezi azt a területet. Sok fiatal és kalandvágyó vadász akarta már leterítenia gímet, de eddig még senkinek sem sikerült. Aki háborgatta mind pórul járt.Azt mesélik a szarvas minden évben, eszik a tavasszal nyíló virágból, és attólmegfiatalodik és megerősödik újra és újra. A réten minden tavasszal 10 Herbamvist gyűjthet be az, aki túljár a csodaszarvas eszén. A szarvas elhullajtott agancsából is 2 egység Animal vist lehet készíteni.

·       A város közepén, a nemrég épültszékesegyháztól délre, a föld alatt elrejtve található az Ókeresztény sírkamra.Falá n egy élethű szőlőtőkét ábrázoló festmény van. Ez a tőke minden évbe aszőlők védőszentjének napján igazi szőlőt terem, ami 2 Herbam és 2 Imagonemvist hordoz magában. Azonkívül a föld legjobb borát lehet belőle készíteni, decsak egy üvegnyit. Mindössze egy legendákat és borokat jól ismerő helyi remeteRufusz barát tud róla. Ő minden évben ott imádkozik aznap és leszüreteli atermést.

·       A lankás Misina, déli lejtőinélered egy forrás. A legendáriumok Tettye vitéz patakjának nevezik. A mélybarlang fenekén egy rengeteg kőtorlasz mögött máig harcol a vitéz egyszörnyeteggel, ami el akarja apasztani vízfolyást. A patakba vegyül a harcosverejtéke és vére, ez mágikussá teszi a patakot minden évben a csata kezdeténekaz évfordulóján napkeltekor. Három Aquam vist tartalmaz az ekkor nyert víz.         

Világi adottságok:

Világi könyvtár: Az iskolacoventus jól felszerelt kódexekben és tekercsekben.Nagyrészük latinul íródott, de van közte görög és arab nyelvű kézirat is.

 ·   Ma Awadam Ibn Batuta – Ibn Batuta utazásai: Ahíres arab utazó regényes bédekkere. Írta: Ibn Batuta Helyismeret 1

·  Burdigala vini conficiendi conservandique doctrina – Bordeaux-iBorászat: Egy francia bencés szerzetes által írottszakkönyv. Írta: Lucas barát Botanika 3

·   Metallorum scientia – Ásványtan: Összefoglalóásványtani gyűjtemény színes rajzokkal. Írta: Anionus Minerológia 2

·       Partus insolitus – A szörnyszülött: Egy őrültolasz bestiáriuma. Írta: Angelo Gaotteo Mesés lények tana 2

·       Remedium efficax – Hatásos orvosság: Avagymindenre van gyógyír. Egy szász orvos gyógyszeres könyve. Írta: KarlHolzgattner Orvostudomány 3

· Hastiludium – Kopjatörés: Szakkönyv fegyverekés páncélok megmunkálására. Írta: Conradus Kézművesség 2

·  Libri Divini – Biblia: Szépen festett, dekissé viharvert Szent Biblia. Vallásismeret 2

·   Septem ars fundamentis – Alapok a hét művészetben: Avagy hogyan ismerjük meg az ókor bölcsességét. Írta: Sculptor Szabadművészetek 4

·     Philosophia Criamonica – Criamon bölcselete: Azenigma keresése és a szürkület befogadása. Írta: Delectus Enigmatikusbölcselet 4

Jövedelemforrások:

·      &nbs p;A coventust a királyi kincstártámogatja évszakonként egy szerényebb összeggel. Nem lehet belőle úri módraélni, de mindennapra jut meleg kása az asztalra, heti egyszer húsra is vankeret, és a szolgákat is etetni tudják belőle. A váratlan kiadások már nagy gondotokoznának.

·       Később kiépíthető még jól jövedelmezőszőlészet – borászat, ezenkívül ércekben gazdag a környék és ezért van módbányák kiépítésére is.

Felszereltség:

·       Csak azok a dolgok találhatóak megaz iskolán belül, amire feltétlenül szükség van, a szobák és a termekszegényesek semmi hivalkodó dolog, semmi különlegesség. A szerszámok és afegyverek tekintetében is a célszerűség és olcsóság dominál.

Kötelezettségek:

·       Váradi Nicolaus igen nagy terhetrótt a kezdő coventusra. Mivel nem volt elégedett az első épülettervekkel egyolasz építészt hozatott drága pénzen. Megnagyobbította és megerősítette afalakat tágasabbá téve a termeket és a szobákat, velencei üvegablakokathozatott és még a tornyot is magasabbra építtette. Sajnos a pénz hamarelfogyott és az építés félbe maradt. Nem akart felsülni mestere előtt így hátelment a legközelebbi Templomos klastromhoz, ami úgy egy félnapi járóföldrelehetett és pénzt kért kölcsön. A Templomosok adtak is neki, de csak rövidlejáratra és uzsorakamattal. A coventusnak 5 éven belül 2000 ezüst dukátot kellmegfizetnie, és mivel évszakonként még csak 20 ezüstből gazdálkodnak ez majdnemlehetetlennek tűnik.

·       Az iskola-coventusnak még viskötelme is van. A Tremerek jól tudják, hogy itt Pécs környékén különlegesen jóVim vis lelőhely van, ezért az alapításnál az is kikötötték, hogy évente 3 Vimvist is fizetniük kell dézsmaként.

Hírnév és ellenségek:

·       Se hírnév, se ellenség… Még akezdetekkor.

Csatlósok (Grogok): A mágusokon kívül a coventusban még 19 ember dolgozik. Ám ebből csak 15 a csatlós a többi bajtárs.A csatlósok közül csak kevesen élnek a coventusban, többen az otthonukban élneka városban vagy a környékén.

·       Almi Gergely – ő a Covenant birtokintézője, azügyes-bajos napi felmerülő gondokat és az élelembeszerzést intézi. Aszolgálókat is ő irányítja. Bentlakó.

·         Almi Eszter – Gergely fiatal felesége, módossiklósi gazda leánya. Bentlakó.

·     Dános Erzsébet – a szakácsnő, akinektermeténél csak a hangja nagyobb, remekül főz és jól ért a gyermekekhez.

·       Répás Kázmér – az öreg udvaros, minden az ődolga, ami nem a házban van, rendben tartja a környéket és a pincéket is. Jómegfigyelő, bár csak fél szeme van.

·        Madaras Emőke – szolgálólány, segít akonyhában és a szobákat és termeket is ő takarítja. Félszeg, hallgatag, árvaleány. Bentlakó.

·   Tréfás Benedek – fiatal istállófiú, aki anevéhez híven mindig valami csintalanságon töri a fejét. Bentlakó.

·     Néma Tamás – az erdőjáró és vadász. Ő csakritkán található meg a Coventuson belül. Ismeri a környék nagy erdeit éstelepüléseit. Gyermekkorától néma, ám a hallása remek.

·    Mórai Botond – tapasztalt zsoldos katona,Váradi szerződtette a majdani a coventus védelmére. Arcán a megélt háborúknyomai.

·       Márkos Zolta – Botond fegyvertársa és segéde.Önfeláldozó és bátor katona. Kissé talán heves vérmérsékletű is.

·       Márkos Lél – Zolta kisöccse, a szülei halálaután ő neveli a pajkos kisfiút.

·     Velek – Koldus, aki mióta Váradi egyszermegsegítette, kötelességének érzi, hogy a városi eseményekről informáljajótevőjét. Persze, némi ételért cserébe.

·       Tarbók Mária – mosónő és vízhordó, a városipletykák jó ismerője.

·       Szilágyi Előd – a coventus szőlőjénekgondozója és boros gazdája.

·       Bárány Taksony – kereskedő, aki sógorikapcsolatban van Almi Gergellyel. Ő intézi a Coventus kereskedelmét.

·       Ládás Ősbő – a Pécsi Vaskapu őrtisztje, Emőkeudvarlója.    

]]>