A kyr haderő Calowynlegütőképesebb hadereje. Nemcsak évezredek óta csiszolt tapasztalata, kitűnőfelszereltsége, hanem harcosainak hűsége és fegyelme, varázstudóinak tehetségeaz, ami kiemeli a többi államalakulat közül. A kyrek Calowyn évezredek ótameghatározó tényezői. Több száz helyi háborút, belvillongást átéltek már, éskivették részüket az igazán komoly összecsapásokból is, mint például a Kyr-Anvarháború. Haderejüket minden egyes háború és csata tovább csiszolta, újabb ésújabb elemekkel bővíttet tapasztalatukat.

A Légióról
A kyr hadsereg egy erős központivezetés alatt álló haderő. Tartományonként vannak kiképzőtáboraik és roppantméretű városerődjeik, ahol mindennapjaikat töltik. Minden tartomány köteleskiállítani és harcra kész állapotban tartani egy kb. 22.000 fős légiót. Akilenc tartomány élén egy a Császári Dinasztia által kinevezett hercegi családuralkodik nemritkán immár évezredek óta. A tizedik tartomány feje a mindenkiCsászárnő. UnninRa-qer YllKeila Császárnő (Bo) 3144-ben törvénybe iktatatta a Kyr FarkasTörvényt, aminek egyik fő cikkelye részletesen kitér a hadsereg felépítésére,kiképzésre. Habár a törvény azóta már több kisebb-nagyobb változtatáson mentát, de a lényege ugyanaz maradt. Ezen törvény alapján a Tartományi Légiókfelállítása, fenntartása, állomásoztatása a nemesség feladata. ABirodalom minden nemesi családja köteles birtokai és jövedelme alapján egymeghatározott létszámú és típusú haderőt felállítani. (Hasonló rendeletekvonatkoznak a varázslórendekre, céhekre, testvériségekre) A kisnemesség ezt nemtudja megfelelően ellátni, ezért ők pénzbeli vagy egyéb támogatást nyújtanak a haderő felállításhoz. A Légiók kiképzését,felszerelését a nemesség a birtokukon, a hercegek pedig tartományonkéntlétrehozott kiképzőtáborokban, erődökben valósítják meg. A kiképzett katonákaztán évente váltakozó szolgálati helyre kerülnek, erődökbe, városokba, hogyminnél jobban megismerjék a tartomány védelmi rendszerét. Anemesség kezén levő várak, városok védelmét a reguláris haderő látja el, amit atartományi hadvezetés oszt szét. Habár a nemesség felel a haderő felállításérta tiszti rangot nem kapják meg automatikusan, azért ugyanolyan elvárásoknakkell megfelelniük, mint egy közembernek. A Légiók minden tartománybanegy-egy mitikus, vagy legendákkal övezett lényről kapták nevüket:

  • Adekka – Holdkeselyű Légió
  • Ewigan – Főnix Légió
  • Gaich – Griff Légió
  • Mahtlean – Hópárduc Légió
  • Nuubilen – Farkas Légió
  • Rabunew – Harida Légió
  • Shi-Ruan – Angyal Légió
  • Taresad – Ködleopárd Légió
  • Vaern – Mantikor Légió
  • Vyrenton- Kiméra Légió {mospagebreak title=A kiképzés}
Kiképzés

A katonák nagytöbbsége a köznépsoraiból kerül ki. Ők sorozással (nemesség birtokain, ilyen esetben általában acsalád mentesül bizonyos kötelezettségei alól), ritkábban kényszersorozással(legvégső mozgósítás esetén) kerülnek a hadseregbe, sokan viszont a jelentőszsold ígérete miatt. Közvetlen korhatár nincs, általában sorozáskor mérik felaz újoncokat, így nagyon fiatalok nem kerülhetnek be. A katonapályára vágyónemeseknek is ugyanazt az utat kell végigjárniuk, mint az egyszerűközszabadoknak. Habár ez az út egyes nemesek számárafelháborító, mégis sokan választják közülük a megélhetés ezen fajtáját, hisz őkjóval nagyobb eséllyel kerülhetnek be a tisztképzőkbe. Mindenki részt vesz az általánosegy éves légióskiképzésen. Egy évig a tartományi kiképzőtáborban tartózkodnak,havonta csupán egyszer hagyhatják el azt. A kiképzést nem lehet félbehagyni,vagy végigcsinálják, vagy belehalnak. Az egy év során kemény alaki kiképzéstkapnak, és megtanulják használni az általános fegyvereket, mint a kard,csatbárd, íj. Megtanítják számukra a vértviselést és pajzsharcot, illetvealapszintű taktikai oktatást is kapnak. A kiképzés első napján az újoncok jobbvállára egy vízszintes vonalat tetoválnak. Fél év letelte után ezt egyfüggőleges vonallal szakítják meg. A kiképzés befejeztével pedig az ábrát egykarddá egészítik ki, így jelezve, hogy a birtokosa befejezte a kiképzést. (Ezaz egyszerű, de hatékony mód segít a katonaszökevények megtalálásában ésazonosításában. Az elfogott katonaszökevényeket általában több évtizedesközmunkára ítélik.) Ekkor minden katona elméjét a magitorok közepes hatalmúszellempajzzsal bástyázzák körbe, ami elégséges védelmet nyújthat egy-egymentális vagy asztrális támadás ellen.

A kiképzés befejeztével több útáll a légiós előtt. Vagy leszurkol egy elég tetemes mennyiségű aranyat,ilyenkor szabad emberként, elhagyhatja a hadsereget, és bal vállára aTartományi Légió címerét tetoválják mintegy jelezve a hadkötelesség végét. Ajobb képességű, esetleg nemesi származású légiósok a Hadiakadémiákra mennektiszti rangot szerezni, ahol egy ötéves képzésben vesznek részt. Aki nem megytisztnek tanulni, vagy nincs elég pénze, azt hétéves kötelező katonaiszolgálatra osztják be a Légióhoz. Ezalatt a hét év alatt felmérik aképességeit, és ha megfelel az elvárásoknak, akkor átkerül más alakulathoz, azíjászokhoz, falanxharcosokhoz, a lovassághoz. A hét év szolgálat alatt mindenév végén a fent említett tetoválás egy részlete kerül a vállára. Sokanválasztják ezek után is állandó megélhetésként a hivatásos katonáskodást.

A leszerelt katonák városőrnek,zsoldosnak mennek. Kyriában minden kiképezett katonát nyilvántartanak. Ha akatona harcban esik el, akkor a családja tizenöt évig életjáradékot kap utána.A katonaviselt, de még hadrafogható emberek száma tartományonként változó, úgyhuszonöt-harmincezer körül mozog.

A Tartományi Légiókban a nőkhelyzete különleges. Kevesen jelentkeznek a légósokhoz, még kevesebbenvarázstudókhoz. A nők ugyanolyan feltételek mellett csinálják végig akiképzést, egyetlen engedménnyel; bármikor abbahagyhatják. Ez az engedmény ahétéves szolgálatra is vonatkozik. Aki hivatásos katonaként szolgál tovább, azáltalában a táborok védelmére hátrahagyott, a veszélynek kevésbé kitetthelyzetekben szolgál. A varázstudókt ól viszont ugyanolyan helytállástkövetelnek. A táborkísérő személyzet tagjai közt viszont nagy számban vannakjelen.

{mospagebreak title=Tartományi légiók}

Tartományi Légiók

Légiósok

A légiósgyalogság a haderőlegnagyobb alakulata. Általában minden frissen besorozott fiatal ide kerül,ahol egy egyéves kiképzés során elsajátítja a legszükségesebb harctériismereteket. Nagy általánosságban a Légiósorait könnyűgyalogos kyr közszabadok közül töltik fel. Nem viselnek teljesgyalogos páncélzatot, hanem a láncingen mellvértet viselnek. Nyitott sisak ésközepes méretű háromszögletű pajzs egészíti ki a felszerelésüket. Fegyverkéntáltalában egykezes enyhén ívelt kardot, vagy csatabárdot forgatnak. Egyetlenegység nem visel pajzsot, ők a Pusztítókhoz hasonlóan két karddal küzdenek. Őka légiósok elit egysége a Kétkardú Regiment. A Kétkardú Regiment katonái mindiga legveszélyesebb legkeményebb feladatokat kérik és kapják. Habár nem érnek fela Pusztítókkal, de kemény ellenfelek a csatamezőn. Ők Légiónként egy ezredettesznek ki. A légiósok nagy része szétszórvaállomásozik a tartomány területén. Nagyrészük a várak, helyőrségek állandóvédelmét látja el, mások a kiképzőtáborokban teljesítenek szolgálatot.

Légiós íjászok

A kyr haderősem nélkülözheti az íjászalakulatokat. Ide már a tapasztaltabb, íjjal is jólbánó légiósok kerülnek. Ők általában törzset, kart lefedő pikkelyvértezetviselnek, és üstsisakot hordanak. Távolra hosszúíjat, és ikervájatú szuronyosnyílpuskát használnak, míg közelharcban a légiósok kardját forgatják. Nagycsatákban, várostromokban előszeretettel használnak pavéze pajzsot. Az íjászoklegkiválóbbjai átkerülhetnek a Pusztítókhoz, hogy egy-egy ék íjászfedezetétalkothassák.

Felderítők

A légi- és lovasfelderítőkmellett jelen vannak a gyalogos fürkészek is. Őket különleges követelményekalapján választják ki. Az egy éves légióskiképzés után a legtehetségesebbek,egy újabb fél éves kiképzésen vesznek részt, ahol felkészítik őket a rájuk várófeladatokra. Minden rajukban van egy speciális képzést kapott magitor is. Nincsegységesített fegyverzetük, mindig az alkalomhoz legjobban illő fegyverthasználják, általában rövid fürge pengéket. Egyenruhájuk általában a környezetiviszonyokat tükrözi, fejükre falombokat erősíteni álcázáskép. Feladatuk afelderítés, kémkedés, orgyilkosság.

Falanxharcosok

A tapasztaltabb légiósok kerülneka falanxharcosokhoz. Felszerelésük mellvért, csataszoknya, sisak, alkar- éslábszárvédő. Fegyverként hosszú szárú pikát (kb. négy-öt méteres lándzsa)téglalap alakú pajzsot és kardot viselnek. A falanx által használtharceljárásokat éveken áttanulják és gyakorolják, hogy harci helyzetben mindena legtökéletesebben menjen. A falanxokat nagy nyílt ütközetekben vetik be jóhatásfokkal. A jó kiképzés és az összeszokottság kiválóan alkalmas a nagytömegű precíz támadásokra, és képessé teszi őket lovassági rohamok feltartásárais. A falanxok általában 5×4-eskockában állnak fel oldalukon a hadnaggyal.

Könnyűlovasság

A kyr harcmodor hagyományosanelőnyben részesíti a gyalogságot a lovassággal szemben. Viszont a lovasságolykor behozhatatlan előnyöket biztosíthat, így minden Tartományi Légió köteleslovas alakulatokat felállítani. A könnyűlovasok könnyű, gyorsléptű lovakathasználnak, vértezetként, láncinget, kis kör alakú pajzsot, és sisakotviselnek. Fegyverük egyélű enyhén ívelt szablya, dzsida, hegyestőr, különfélebuzogányok. A hadvezetés évszázadok óta próbálkozik a lovasíjászok felállításával,de sosem sikerült a nomád portyázókhoz hasonló egységeket felállítani. A dzsidát általában lovasság ésgyalogság elleni rohamokban, a szablyát gyalogság, a buzogányt pedig páncélosokellen használják. Ők látják el a harcászatikönnyűlovas feladatokat: elő- és oldalvédet adnak, biztosítják a hadsereg fel-és elvonulását, váratlan rajtaütésektől védik a kyr fősereget. Ãœtközetben aszárnyakon helyezkednek el, az ellenség átkarolási kísérleteit kellmegakadályozniuk. Az ő feladatuk a megvert ellenség üldözése is. Különleges alakulatuk afelderítő-lovasság, akik főerők elött haladnak és fontos információkatszolgáltatnak. Békeidőben állandóan a Birodalomútjait róják, le-lecsapva rablókra haramiákra.

Nehézlovasság

Egy kis létszámú, de nagyütőerővel rendelkező nehézlovas egység. Teljes páncélzattal rendelkeznek zártsisak, és pajzzsal. Legfontosabb támadó fegyverük a kopja, valamint egy kard,esetleg láncos buzogány. Nehéz harci lovaikat a harc idejére súlyos vértbeöltöztetik. Felszerelésük rendkívül drága és kiképzésük nagyon sokáig tart.Soraik között találhatjuk meg a nemesség legtöbb tagját, ugyanis amelyikkönnyűlovas képes saját maga kiállítani felszerelését, az felvételt nyer ebbeaz alakulatba. Tagjaikat a könnyűlovasságból válogatják ki, de számuk mindig525 fő. Harctéren általában a Hadúr harctéri kíséretét adják. Kis létszámukmiatt nem számítanak csatadöntő egységnek, habár elsöprő rohamuk nemegyszertarolta le az ellenséget. érdekességmegemlíteni a lovagok fahhyrját. A Birodalom lovagjainak vállvasát illetikezzel a névvel. Jelentése: diadalvért. Hagyo­mányos nyelvezete van – különfélevésetek, melyek­kel a lovag dicső tetteit és életét örökítik meg az arrarendelt fegyverkovácsok és vésnökök. Békeidőbenáltalában nincs konkrét feladatuk, csak háborúban kell harckészültségben Anehézlovasság legelitebb egysége a Szárnyalók, a pegazuson lovaglónehézvértezetű kyr harcosok. Az egység története a Kyr-Anvar háborút lezáróbékekötéskör kezdődött. Az elfek a megbékélés jeleként egy pegazustenyészetet,egy nemes vérvonalat ajándékozták a kyreknek. A kyrek nagy becsben tartották azajándékot, és féltő gondossággal vigyáztak rá. A stratégák unszolásárafelállították az első Szárnyaló egységeket, ami jelentős hadászati és lélektanisikert ért el a csatákban. A Szárnyalók lettek a lovasság mintaképe, mindenlovas közéjük akart kerülni. A Szárnyalókfelszerelése a könnyű, de gyémántkeménységű lunírvértek a lovakon és lovasaikonegyaránt. Fegyverként kopját, kardot és néha íjat használnak. A Szárnyalókkalmindig tart csatamágus is. A Szárnyalók tartományonként legfeljebb három rajttudnak felállítani.
{mospagebreak title=A puszt ítók}

Pusztítók

Pusztítók. A legendáselitalkukat. Egy alakulat, mely ha feltűnik a csatamezőn rettegést kelt azellenség szívében. Egy csapat mely képes a vereségből is győzelmet kicsikarni.A Kyr Birodalom legrettegettebb, legcsodáltabb alakulata melyet homály éslegendák tengere övez immár évezredek óta. A név mely egyet jelent a halálosveszedelemmel. Kyria katonái számára nincs nagyobb dicsőség, mint az, habekerülhetnek az elitalakulatba. Fegyvereik, vértjeik kidolgozása maga atökély, minden vágásuk a halál ígéretét hordozza. Jelmondatuk az egészkontinensen hírhedté vált: „Nem győzni jöttünk, hanempusztítani!”.
A Pusztítók első megjelenése aBirodalom 5400-as éveire tehető. Ekkoriban kapták végleges nevüket. Afigyelemre méltó harci tudással rendelkező katonákra felfigyelt akkoriban egyHatalmas, Arsus-en Vhrallin. Titkos megállapodást kötött az akkoriCsászárnővel. A szerződés teljes terjedelmében mai napig ismeretlen, de aHatalmas olyan ellenértéket ajánlhatott fel a Császárnőnek, amely miatt ezidáig egyetlenegyszer sem került szóba a szerződés újratárgyalása ésátfogalmazása, esetleg felbontása. A szerződés a Pusztítókat közvetlenül aHatalmasok alá rendelte, a Birodalom mágusai rendelkeztek a kiképzésükről,felszerelésükről, életükről s halálukról. A Pusztítókat a Légió különbözőcsapattesteinek katonái közül válogatják ki. érdekesség hogy a Pusztítók mindigcsak teljesen tisztavérűek közül kerülhetnek ki. Másik fontos tény hogy habárÚj-Kyria haderejének felépítése is hasonló, ott sosem sikerült a Pusztítókatmeghonosítani. A kiképzésüket a tartomány Hatalmasai személyesen végzik, akiképzés végeztével pedig lelkükre égetik a Birodalom bélyegét. A Pusztítóksoha nem beszélnek a kiképzés körülményeiről, de az nyílt titok hogy akikátestek rajta azok személyisége gyökeresen megváltozik. A Pusztítók két nagy csoportbasorolhatók. Első csoportjuk az, amely állandó szolgálatot teljesít a Hatalmasokés a Császárnő mellett, és Tartományi Légiók Pusztító ékét képezi. A második csoportról csakkeveseknek van tudomása. Ők az Álmodók, a Birodalom mélyálomban pihenő legendásharcosai. Ide csak a legkiválóbbak kerülnek be. Az Álmodók a Birodalomterületén szétszórtan alusszák álmukat, és csak a végveszély órájában kelnekfel. Az Álmodók pontos száma nem ismert de durva becslésekkel húszezerretehető. APusztítók általában lunírvértet viselnek, amely legtöbbször, alabástrom, feketevagy smaragdzöld színű. Fegyverként vagy két egykezes, vagy egy kétkezesfegyvert forgatnak, pajzsot nem viselnek. Sok mindentle lehetne írni a Pusztítók harci arzenáljáról. értekezni vértekről, melyekbeszéltek és gondolkodtak, kardokról, melyekbe lelkeket kovácsoltak – melyek aHatalmasok kézjegyét viselték mind. Kiváltságos varázstárgyakról, birodalmiereklyékről, melyekről darabonkénti nyilvántartást vezetnek évezrede óta – smelyek csatákat döntenek el azóta is. A Pusztító felszerelését, harci tudását kiegészíti aHatalmasok által számukra kidolgozott harci mágia, amiről itt olvashatunk. A Pusztítókbeosztása különbözik a többi egységtől. Van a tíznagy, vagy kyrül gardor aki,részfeladatokat és kisebb akciókat vezet, páncélján három vonás van. A hadnagyelveszítése után a rangidős altiszt az ék vezetője. Ettől a rangtól, felfelémindenki jogosult a mortor megnevezésre. Ezután következik a hadnagy, vagyewydor mikor már sok csatát megjárt és több tucat éles bevetés áll a háta mögött,páncéljára újabb két vonás kerül. Létfontosságú taktikai képességekkel,parancsnoki tudással, kell rendelkezni ehhez a ranghoz, és képesnek kell lennieönálló döntés meghozatalára. A következő rang a kapitány, arapator és ettőlfogva egy seregnek parancsol, újabb két vonás kerül a páncélra így számuk hétrenő.

A legfelsőrang a Pusztító Hadúr, ők a tartományonkénti öt sereg tejhatalmú urai.Személyesen a legritkább esetben harcolnak, kiváló stratégák és taktikusokKyriában a vezérkar tagjai. Rangjukat a mellvértjükön keresztbevetett vörösszalag mutatja, és a páncéljukon húzott vonlak száma, ami minden esetbenmeghaladja a kilencet.
Alapegység azék, ami 27 főből áll. Felépítése: 3 tiszt (vagy több, de mindig csak hármanviselhetik rangjukat); 1 ewydor, 2 gardor, 2*9 katona, 5 elit íjász, 1 magitor.Habár az íjászok együtt szolgálnak a Pusztítókkal, az általános felfogás nemtekinti őket Pusztítónak, csupán segédhadnak. Kilenc ék, azaz 243 kyr alkot egyPusztító sereget. Egy ekkora seregnél még van egy 53 fős tábori személyzet is.

** A cikkben szereplő képek csak illusztrációk. **

]]>