i.sz. 1887
Joseph Schwartzszületése. [Kavics az égben]
i.sz.1949
Egy baleset folytán Joseph Schwartz időutazástszenved el, mely a jövőbe röpíti. [Kavics azégben]
i.sz. 1982
Susan Calvinszületése. Lawrance Robertson megalapítja azAmerikai Robot és Gépember Rt.-t. [Én, arobot]
i.sz. 1996
Robbie gyártása.[Én, a robot]
i.sz. 1998
Rendeletszületik, melynek értelmében New Yorkban robotokcsak napközben tartózkodhatnak az utcán. [Robbie]
i.sz. 2002
Alfred Lanning bemutatja az elsőbeszélő robotot. [Én, a robot]
i.sz.2003
Susan Calvin diplomát szerez. [Én, arobot]
a XXI. század korai szakasza
Társadalmi és technikai reneszánszbontakozik ki. Megkezdődik a Három Törvényalapján működő pozitronagyú robotok gyártása.2003 és 2007 között a robotok használata aFöldön csak tudományos kutatások céljáraengedélyezett. A Földön a későbbiekben iscsak kis számban gyártanak robotokat hétköznapihasználatra az emberek Frankenstein-komplexusa miatt. Arobotok igazi felhasználási területe a Naprendszergyarmatosítása. Az Amerikai Robot számtalanalkalommal próbálja áttörni a társadalomellenállását a robotokkal szemben, igen csekélysikerrel. [Robottörténetek]
i.sz.2005
Az első Merkúr-expedíció.[Körbe-körbe]
i.sz. 2007
Robbieszétszerelése. [Én, a robot]
SusanCalvin az Amerikai Robotnak kezd dolgozni. [Én, a robot]
i.sz. 2008
Susan Calvin robotpszichológuslesz az Amerikai Robotnál. [Én, a robot]
i.sz. 2015
A második Merkúr-expedíció.[Körbe-körbe]
i.sz. 2021
AzAmerikai Robotnál véletlenül létrehoznakegy gondolatolvasó robotot. Telepatikus képességemiatt az Első Törvény teljesítése olyandilemma elé állítja a robotot, melyet nem tudmegoldani, ezért elpusztul. [Te hazug!]
i.sz.2029
A Hiper Bázison NSZ-2 (Nesztor) típusúrobotokat használnak a hiperatom-hajtóművelkapcsolatos kutatásokhoz. [Az eltűnt robot]
i.sz.2031
A hiperatom-hajtómű kifejlesztése. [Akockázat]
Az első sikeres csillagközi (valójábangalaxisközi) utazás. [A csillagokba!]
i.sz.2032
Stephen Byerley New York polgármestere lesz.[Bizonyíték]
i.sz. 2032 után
Byerley és az újonnan létrehozott Gépek(az első rezidens intelligenciák, azaz helyhez kötöttpozitronagyak) irányítása mellett a Földországai fokozatosan négy régióbatömörülnek. [Én, a robot]
i.sz.2033
Susan Calvin vezető robotpszichológus lesz.[Rabszolga]
i.sz. 2037
Stephen Byerleyregionális koordinátor lesz. [Én, a robot]
i.sz. 2044
A Föld régióiSzövetséget alkotnak. Az első világkoordinátorStephen Byerley lesz. A Föld gazdaságánakirányítását a négy régióegy-egy Gépe végzi összehangolt egységben.A Gépek az irányítást az Első Törvényszellemében végzik. A világ gazdaságastabilizálódik. [Én, a robot]
i.sz.2048
Stephen Byerleyt másodszor is világkoordinátorráválasztják. [Én, a robot]
i.sz.2052
Susan Calvin megfogalmazza, hogy a Gépek arobotika Első Törvényét az egészemberiségre kiterjesztve alkalmazzák. [Azelkerülhető konfliktus]
Évezredekkel későbbez a gondolat Daneel Olivaw Nulladik Törvényébenkel életre.
i.sz. 2057
Susan Calvinnyugdíjba megy. [Én, a robot]
Utóda,Clinton Madarian kezdeményezésére új,intuitív robottípust fejlesztenek ki. [Női ösztön]
i.sz. 2058
Megjelenik A robotika kézikönyvének56. kiadása. [Én, a robot]
i.sz.2062
Madarian intuitív robotja a csillagászatiadatokból kikövetkezteti, hogy a Nappal szomszédoscsillagok közül melyeknek van lakható bolygója.Madarian halála. [Női ösztön]
i.sz.2062 után
A hipertéri utazás révénmegindul az emberiség kirajzása a Földről. Azemberek magukkal viszik a káosz vírusát acsillagok közé. A robotok segítségévelszámos bolygó (az ún. Külső Világok)terraformálása, majd benépesítéseközepette kialakul az ún. űrlakó kultúra.Az első űrlakó világ a Tau Ceti rendszerénekegyik bolygója, melyet Új Földnek neveznek el.Később a nevét Aurorára változtatják.A Külső Világokon eleinte – a Földhözhasonlóan – a robotokat csak igen korlátozott mértékbenhasználják.
i.sz. 2064
SusanCalvin halála. [Én, a robot]

{mospagebreak}

i.sz.2068
Az első nanotechnológián alapulóorganizmusok kifejlesztése. A nanoorganizmusok a nem földibioszférák átalakításávalfelgyorsítják a gyarmatosított bolygókterraformálását, teljes bioszférákatváltoztatnak lakható környezetté abetelepülő űrlakók számára. [Aurora]
i.sz. 2080 után
A Gépek, miutánmegteremtették a stabil földi gazdaságot, az ElsőTörvény értelmében megszüntetiktevékenységüket, melyet ettől a ponttólkezdve az emberiségre károsnak ítélnek.[… hogy engedelmességgel tartozol Neki, Aurora]
i.sz. 2120
Az Imbedded Technologies andEnvironmental Manipulors, Inc. megalapítása. A fejlettnanotechnológia aranykorát éli a KülsőVilágokon, és egyre több földi iparágbanis megjelenik. A robotika komolyan profitál az extrémminiatürizálást és a biológiaifolyamatok utánzását lehetővé tevőnanotechnológia alkalmazásából. [Aurora]
i.sz. 2160
Az Amerikai Robotnálvéletlenül egy igen rugalmas agyú robototkészítenek. Andrew, a robot a Martin családtulajdonába kerül. [A két évszázadosember]
i.sz. 2180
Az Amerikai Robot ismétmegpróbálja a robotokkal szembeni előítéleteklerombolását, de a földi társadalom csakjóval később fogadja el a robotokat a mindennapi életrészeként. [… hogy engedelmességgeltartozol Neki]
i.sz. 2190
Andrew-t avilágbíróság szabad robottányilvánítja. [A két évszázadosember]
i.sz. 2260
Andrew a fémtestéthumanoid testre cserélteti. Később szervezetéta saját maga által tervezett protézisekkelfokozatosan egyre emberibbé alakíttatja. Kutatásainakköszönhetően a protetika tudománya óriásitfejlődik. [A két évszázados ember]
i.sz. 2359
Andrew – hogy emberrényilvánítsák – pozitronagyában olyanváltoztatást hajt végre, hogy lassan meghaljon.[A két évszázados ember]
i.sz.2360
Andrew-t e mberré nyilvánítják.Andrew halála. [A két évszázadosember]
i.sz. 3100
NéhányKülső Világon (főleg az legidősebb, stabilgyarmatokon) megjelenik egy új betegség, a mnemonikusjárvány (más néven burundi-láz),mely az űrlakó bolygók terraformálásáhozhasznált nanoeszközök virulens mutációjánakkövetkezménye. A mnemonikus járványkövetkeztében az űrlakók nagy százalékaelfeledkezik népe származásáról éstörténelméről. [Aurora]
i.sz.3871
Az Aurora, majd a többi űrlakó világengedélyt kap a Földtől, hogy a mindennapi életbenbevezethesse a robotokat. [Föld Anya]
i.sz.3915
Nanoeszközök okozta járványoksöpörnek végig a Földön és a KülsőVilágokon egyaránt. A nanojárványokforrását és kiindulási pontját nemsikerül megállapítani. A felelősségkérdése a Föld és az űrlakó világokközti feszültséghez vezet. A Föld lakóia járványok által kiváltott általánoshisztéria közepette a nanotechnológia és avele szorosan összefonódó robotika ellenfordulnak. A robotok alkalmazását igen jelentősmértékben korlátozzák a Földön.A járványok és a robotüldözéselől menekülve földlakók újabb hullámavándorol ki a Külső Világokra. [Aurora]
i.sz. 3971
A Külső Világokkorlátozzák a Földről történőkivándorlást. [Föld Anya]
i.sz.4021
A reneszánsz mind a Földön, mind azűrlakó világokon a történelem elsőkáoszkitörésébe torkollik. A túlnépesedettFöld háborús provokációja miatt aKülső Világok hadat üzennek az anyabolygónak.A bekövetkező ún. Háromhetes Háború(a Nagy Felkelés) során az űrlakók legyőzik aFöldet, és a Külső Világokat függetlenbolygókká nyilvánítják. A Földetteljesen elszigetelik, lehetetlenné téve azűrgyarmatokra való kivándorlást. [FöldAnya]
i.sz. 4021 után
A földlakóka következő évezred során a külvilágelől fémburokkal védett városokba (azacélbarlangokba) menekülnek. A citykultúrafelemelkedése, a hidroponika bevezetése és arobotoknak a cityken kívül történő, ipariszintű felhasználása enyhíti a Földnépesedési és élelmezési gondjait.[Föld Anya]
A korábbinálveszélytelenebb nanotechnológiát fejlesztenek kiés vezetnek be mind a Földön, mind a KülsőVilágokon. [Chimera]
kb. i.sz. 4050-4600
A Földön néhány, a nanoeszközökkelfolytatott kísérlet rosszul sül el, ésönfenntartó nanokolóniák kialakulásáhozvezet, melyek szervetlen paraziták formájábanpusztítani kezdik környezetüket. Végülezek az agresszív kolóniák kipusztítjákönmagukat, és csupán néhány aberránsnanotörzs marad fenn. A földi kutatók megfejtik ananojárványok rejtélyét, éskidolgoznak számos eredményes kezelési módszert,melyeknek köszönhetően a járványokelfogadható szintre szoríthatók vissza. Azűrlakók szintén sikeresen küzdenek ananojárványok helybeli változatai ellen, mindszámban, mind virulenciában csökkentve azokat. Akutatások eredményeképpen a Külső Világokorvosi és biológiai technológiája igenmagas fejlettséget ér el, megnövelve az űrlakókélettartamát valamint csökkentve az életkorraljáró problémákat. [Chimera, Aurora]
i.sz. 4620
A mnemonikus járványutolsó komoly hulláma végigsöpör afiatalabb űrlakó bolygókon. A járvány afertőző betegségek utolsó megnyilvánulásaa Külső Világokon. [Aurora]
kb.i.sz. 4664-4721
New York helyén felépül afémburokkal fedett New York City. [Acélbarlangok]
i.sz. 4693
Rutilan Horder születése.[A Hajnal bolygó robotjai]
i.sz. 4722
Megkezdődik a Solaria (az ötvenedik és egyben azutolsó űrlakó világ) benépesítésea Nexonról. [A mezítelen nap]
Megindul arobotokat túlzott mértékben használóűrlakó kultúra lassú, szinte észrevehetetlenhanyatlása.
i.sz. 4750
A mnemonikusfertőzés immár egy jól uralható, szinteteljesen felszámolt betegség a Külső Világokon– olyan társadalmi stigma, melynek elkapásáhoza hordozóval való közvetlen kontaktus szükséges.Egyes híresztelések, melyek szerint a betegségeta földlakók terjesztik, tovább szítjákaz egyébként is megbélyegzett földiekkelszembeni előítéleteket az űrlakók körében.[Aurora]
i.sz. 4822
A Solariafüggetlenné válik a Nexontól. [Amezítelen nap]
i.sz. 4835
AzImbedded Technologies and Environmental Manipulors, Inc.-bőllétrejön az Imbitek. [Aurora]
i.sz.4858
Han Fastolfe születése. [Acélbarlangok]
i.sz. 4938
Kelden Amadiro születése.[Robotok és Birodalom]
i.sz. 4963
Vasilia Fastolfe születése. [Robotok ésBirodalom]
kb. i.sz. 4975
Vasiliaátprogramozza apja egyik robotja, Giskard Reventlov agyát,és ezzel véletlenül telepatikus képességgelruházza fel, anélkül hogy rádöbbenne,mit tett. [Robotok és Birodalom]
i.sz.4979
Elijah Baley születése. Lavinia Demachekszületése. [Acélbarlangok, A Hajnal bolygórobotjai]
i.sz. 4989
Gladia születése.[Robotok és Birodalom]
i.sz. 4992
Gale Chassik születése. [Aurora]
i.sz.4996
Az Űrváros létrehozása New YorkCity mellett. [Acélbarlangok]
Az űrlakókunszolására a robotokat a földi cityken belülis alkalmazni kezdik. [Acélbarlangok]
i.sz.4998
Han Fastolfe kidolgozza az „interszekciósanalízis” matematikai módszerét, mely lehetővéteszi humanoid robotok gyártását. [A Hajnalbolygó robotjai]
i.sz. 5002
ElijahBaley és Jessie Navodny találkozása.[Acélbarlangok]
i.sz. 5005
Bentley(Ben) Baley születése. [Acélbarlangok]
i.sz. 5012
Kelden Amadiro megalapítjaaz Aurorai Robotikai Intézetet. [A Hajnal bolygórobotjai]
i.sz. 5021
Han Fastolfe aurorairobotszakértő és Roj Nemennuh Sartonszociológus-történész felismerik az űrlakókultúra hanyatlását. Fastolfe-ék elakarják érni, hogy a Földről újabbbolygókat népesítsenek be, kevesebb robotothasználva, mint az űrlakók. Azt tervezik, hogy emberformájú robotokat küldenek a Földre, hogyazok elvegyüljenek a földlakók között, ésmegismerjék gondolkodásukat. Fastolfe tervei alapjánelkészül az első humanoid robot, Daneel Olivaw. Daneelés Elijah Baley találkozása. [Acélbarlangok]
i.sz. 5022
Elijah Baley és DaneelOlivaw egy gyilkossági ügyben nyomoz a Solarián.Kiderítik, hogy a bűntény hátterébenJothan Leebig robotszakértő áll, akipozitronagy-vezérelt űrhajókat akart építeni,hogy a betegesen emberkerülő solariaiak társadalmátmegvédhesse minden potenciális külső támadástól.Leebig öngyilkos lesz. [A mezítelen nap]
HanFastolfe az aurorai kormány befolyásos tagjáváválik, és erőteljesen támogatja az újabbföldi kivándorlás ügyét. Auroraiellenzéke, melynek vezetője Kelden Amadiro, a Földhelyett az űrlakó világokról akar újabbbolygókat terraformálni, majd benépesíteni.[A Hajnal bolygó robotjai]
Földlakókegy csoportja Baley vezetésével próbáljamegszokni az életet a zárt cityken kívül,hogy majd képesek legyenek új bolygókgyarmatosítására. [A Hajnal bolygórobotjai]
i.sz. 5023
Elijah Baley segítDaneelnek megoldani egy vitát két űrlakómatematikus között. [Tükörkép]
i.sz. 5024
Amy Barone-Stein csatlakozik Baleyemigrációra készülő csoportjához.[Strip Runner]
Baley az Aurorán nyomoz Daneel ésGiskard Reventlov társaságában egy robotelpusztításának ügyében. A bűntényhátterében Fastolfe-nak és ellenzékénekaz új bolygók gyarmatosítása felettfolytatott harca áll. Végül az Aurora (a KülsőVilágok vezetője) engedélyezi a Föld számáraa gyarmatosítást, és technikai segítségetis nyújt hozzá. Giskard úgy gondolja, hogy aföldieknek teljes egészében robotok nélkülkell az új világokat létrehozniuk, hogyelkerüljék az űrlakó kultúra sorsát.Giskardban felmerül, hogy ki kellene dolgozni egy, a jövőeseményeit előre jelző tudományt, a pszichohistóriát.[A Hajnal bolygó robotjai]
i.sz. 5026
Az Aurora támogatásával megindul azemberiség második kirajzása a Földről,teljes egészében robotok nélkül. Az elsőgyarmatosító csoport vezetője Ben Baley. Az elsőkéntterraformált, ún. telepes világ később aBaleyföld nevet kapja. A földi citykben a robotokhasználatának betiltását tervezik.[Robotok és Birodalom]
i.sz. 5028
Atelepes világok száma már huszonnégy. Atelepes és az űrlakó világok közöttegyre ellenségesebb a viszony. [Robotok ésBirodalom]
i.sz. 5029
Elijah Baleyáttelepül a Baleyföldre. [Robotok ésBirodalom]
i.sz.???
A robotok használatátbetiltják a földi cityken belül. Ezzel együttaz egész bolygón felszámolják azagresszív, önprogramozó nanoeszközökönalapuló technológiákat is. Az egyik telepesbolygón létrehozzák Kynig Parapoyos, afegyverkereskedő bűnszervezetének legális arculatát,a Hunter Groupot. A cég alapításánakhelye nem kerül nyilvánossára. [Chimera,Aurora]
i.sz. 5058
Elijah Baley halála.[Robotok és Birodalom] {mospagebreak}

i.sz. 5101
Benen Yarick születése. [Mirage]
i.sz.5132
A Church of Organic Sapiens megalapítása.[Chimera]
i.sz. 5156
Jonis Taprinszületése. [Have Robot, Will Travel]
i.sz.5162
Az Improvo Shipping and Storage társaságmegalapítása. [Chimera]
i.sz.5168
Sindra Lambid születése. [Robotok ésBirodalom]
A Solaria és egy telepes társaságegyezsége alapján telepesek veszik birtokba a CassusThole-t, mely eredetileg a Solaria bányatelepe volt. A Solariacsupán egyetlen létesítményt tart fennmagának a bolygón, távol a telepes városoktól.[Chimera]
i.sz. 5171
Jerem Loomsszületése. Kiderül róla, hogy UPD-benszenved. [Chimera]
i.sz. 5172
Azújszülötteket parazitaként megfertőzőnanokolóniák okozta UPD vizsgálatáralétrehoznak egy labort a Földön. A labort elnevezikNova Levisnek. [Chimera]
i.sz. 5173
ACassus Thole-on létrehozzák a Nova Levistárslaboratóriumát. A laborban Kynig Parapoyosemberei titokban új fertőző ágensek ésellenszereik kifejlesztésén dolgoznak. A kórokozókatés a gyógyszereket a bolygó lakosságánkezdik tesztelni az emberek tudta nélkül. Céljuk,hogy az új kórokozókkal a frissen gyarmatosítotttelepes bolygók lakosságát megfertőzzék,majd az ellenszerek eladásával óriásiprofitot termeljenek. Később a bolygó nevétNova Levisre változtatják. Parapoyos bűnszervezeterévén a bolygó fokozatosan az illegáliskereskedelem melegágyává válik. [Aurora]
i.sz. 5174
Rega Looms értesülróla, hogy Jerem meghalt. [Chimera]
i.sz.5175
Szerte a Földön számos helyen gyermekektűnnek el, köztük UPD-sek is. Ree Wenithal nyomozni kezdaz ügyben. A gyermekek teljes titokban a Nova Levisre kerülnek,ahol Parapoyos kutatói kiborgokat próbálnaklétrehozni belőlük. A rosszul sikerült kiborgokategyszerűen sorsukra hagyják a vadonban. A többségelpusztul, de néhányan életben maradnak.[Chimera, Aurora]
i.sz. 5176
A földiNova Levis labor komolyan kutatni kezdi a szerves-szervetlenszimbiózis gyakorlati alkalmazhatóságát.[Chimera]
i.sz. 5178
Ree Wenithal agyermekrablásokat a földi Nova Levis laborig tudja nyomonkövetni. Ekkor leállíttatják vele anyomozást. [Chimera]
i.sz. 5180
ANova Levis labort felszámolják a Földön.[Chimera]
i.sz. 5182
Rega Looms aChurch of Organic Sapiens igazgatója lesz. Gale Chassikotkinevezik a Solaria földi nagykövetévé.[Chimera]
i.sz. 5183
D.G. Baleyszületése. [Robotok és Birodalom]
i.sz.5191
Derec Avery és Ariel Burgess megakadályozzák,hogy dr. Avery, az őrült aurorai tudós, a Robotvárosalapítója újabb robotvárosok építéséveluralma alá hajtsa a Galaxist.
i.sz. 5195
Az Aurora és a Föld viszonyában enyhüléskövetkezik be. [Chimera]
i.sz. 5197
Miután diplomát szerzett a Calvin Intézetben,Ariel Burgess az Intézet összekötője lesz az Auroraföldi nagykövetségén. Derec Avery engedélytkap a földi kormánytól, hogy egy pozitronikuskutatólabort működtessen a bolygón Phylaxisnéven. Derec fontos szerepet tölt be az űrlakókpróbálkozásában, hogy a robotokat ismétbevezessék a földi citykben. [Aurora]
i.sz.5198
Aurorai járőrök ellenőrzik a Tiberiusföldi csempészhajót, melyről kiderül, hogysolariai pozitronszakértőket és genetikusokat szállíta Nova Levisre. A Nova Levis nem járul hozzá, hogy azügyben nyomozást végezzenek a bolygón.Derec Avery megépít egy robotot, Bogardot. Bogard agyaannyira rugalmasan kezeli a Három Törvényt, hogytestőrként képes működni a pozitronikusösszeomlás veszélye nélkül. [Chimera]
i.sz. 5199
Clar Eliton földi szenátortalálkozóra hívja az űrlakó és atelepes világok diplomatáit, hogy tárgyaljanak arobotok ismételt bevezetéséről a Földönés a telepes űrkereskedelemben; közben titokbanmerényletet szervez a küldöttek ellen, melynek céljaa robotok végleges lejáratása. Bogard fontosszerepet játszik az ügy felgöngyölítésében.A merénylet után a Külső Világokdiplomatáinak jelentős része elhagyja a Földet.[Mirage]
Egy, a Nova Levist elhagyó csempészhajótüzet nyit egy földi járőrhajóra. A Földblokádot von a Nova Levis köré. [Chimera]
i.sz. 5200
Ismeretlenek meggyilkolnak néhányembert, aki illegálisan próbál emigrálnia Földről a Nova Levisre. A nyomozás szálai aSolariához és a Nova Levishez vezetnek. ElőkerülJerem Looms, akiből Gamelin néven kiborgot csináltak.[Chimera]
i.sz. 5201
Derec Avery ésAriel Burgess kinyomozzák, hogy Kynig Parapoyos, afegyverker eskedő kiborgokat és új kórokozókatállít elő a Nova Levisen. Kiderül, hogy Parapoyosnem más, mint Gale Chassik. Parapoyos laboratóriumátleszerelik és bezárják. A Nova Levis vadonbanélő kiborgjai fogságba ejtik Parapoyost, de végülmegbocsátanak neki, és később kiborggáalakíttatják. A bolygó irányításátföldi-űrlakó koalíciós kormányveszi át. [Aurora, Have Robot, Will Travel]
i.sz.5202
Az önállósult Bogard irányításaalá vonja Parapoyos szervezetét. Bogard az űrlakórobotok egy csoportjával egyetértésben elindítegy tervet, melynek célja, hogy az űrlakókelszigetelődjenek, és végül kihaljanak. A döntéstazzal magyarázzák, hogy a különböző,mutáns nanoformákkal való évezredesegyüttélés az űrlakókat genetikailag olymértékben megváltoztatta, hogy valójábanfokozatosan új fajjá válnak, márpedig aHomo sapiens szolgálatára felesküdött robotoknem szolgálhatnak két gazdát. [Aurora]
i.sz. 5205
A Nucleomorph földi cégmegvásárolja, és üzembe helyezi Parapoyoslaboratóriumát a Nova Levisen. A bolygógyógyíthatatlan betegségben szenvedő lakosaittitokban kiborggá kezdik alakítani. Céljuk azegyre nagyobb számú kiborgnak előbb a Nova Levisen,majd más telepes bolygókon is állampolgárijogokat szerezni, hogy végül az embereknélhosszabb életű, erősebb kiborgok a Nucleomorph vezetőivelkaröltve hatalmi pozíciókba férkőzzenek azemberi társadalmakban. Hogy elterelje a figyelmet a kiborgmozgalomról, Kynig Parapoyos meggyilkolja a Földűrállomásán Jonis Taprin szenátort, majdaz Aurora bolygóbiztonsági főnökét, PonByrist. Bogard és csoportja úgy véli, a kiborgoktörekvései az emberiség lététveszélyeztetik, ezért egy bizonytalanul megfogalmazottrobottörvény (Daneel és Giskard későbblefektetett Nulladik Törvénye) értelmében aNova Levis és a Föld vezetőinek manipulálásávalelérik, hogy a Föld csapatokat küldjön a NovaLevisre. A földi haderő porig rombolja a kiborgok városátés a Nucleomorph labort. Kynig Parapoyost megölik. A NovaLevis koalíciós kormánya megbukik, helyétönálló telepes kormány veszi át.[Have Robot, Will Travel]
i.sz. 5217
Kelden Amadiro és társai vereségükmiatt bosszúból nukleáris erősítőkelhelyezéséhez fognak a Földön. [Robotokés Birodalom]
i.sz. 5222
HanFastolfe halála. A Föld- és telepesellenesmozgalom erősödik az Aurorán. A Solaria lakosságaeltűnik. A telepes világok száma és erejegyorsan növekszik. Daneel és Giskard megfogalmazzáka robotika Nulladik Törvényét. Rájönnek,hogy szükségük lesz egy működőpszichohistóriára, hogy a történelmet aNulladik Törvényhez hűen tudják irányítani.Amadiroék bekapcsolják a nukleáris erősítőket,s ennek hatására a Föld fokozatosan radioaktívváés lakhatatlanná válik. Giskard hagyja, hogymegtegyék, úgy gondolkodva, hogy a Földlakhatatlanná tétele felgyorsítja a telepeskirajzást, és az emberiség javátszolgálja hosszú távon. Döntéseazonban olyan belső konfliktust okoz a Nulladik és az ElsőTörvény között, mely végül Giskardhalálához vezet. Giskard felruházza Daneelttelepatikus képességeivel, majd működésképtelennéválik és elpusztul. [Robotok és Birodalom]
A telepesek kirajzása hatalmas méreteket ölt:elkezdődik a Nagy Diaszpóra (a végső kivándorlás).A telepesek mindenhová magukkal viszik a káosz vírusát.[Az Alapítvány győzelme]
i.sz.???
Amadiro elkészíti R. Plussixet. [Alapítványés káosz]
i.sz.???
A robotoktöbbsége két táborra szakad. A Daneel általvezetett „giskardi” robotok a Nulladik Törvény„vallását” követik. A többiek – a„calvini” robotok, köztük Plussix is – úgyvélik, a Nulladik Törvény értelmébenbeleártani magukat az emberek dolgaiba nem más, mintlázadás. Robot-polgárháborúkezdődik, a lakhatatlanná váló Földrőlmenekülő emberek legnagyobb része számáraészrevétlenül. Közben – aurorai parancsokatkövetve – robothajók flottái kezdik járni agalaxist a terjeszkedő telepesek előtt, hogy terraformáljákés gyarmatosításra előkészítséka bolygókat. Tevékenységüknek számosnem intelligens földön kívüli faj, néholegész bioszférák esnek áldozatul.Némelyik bolygón idegen civilizációkösszeomlása után fennmaradt számítógép-kultúrákatpusztítanak el. E civilizációk lényei, amémek a galaxis magjába menekülnek. [AzAlapítvány félelme, Alapítvány éskáosz]
i.sz. 5272
Chanto Griegszületése. [Infernó]
i.sz.5287
Fredda Leving születése. [Kalibán]
i.sz. 5292
Davirnik Gidi halála.[Kalibán]
i.sz. 5296
OttleyBissal születése. [Kalibán]
i.sz.5321
Az Inferno űrlakó bolygót ökológiaiés társadalmi katasztrófa fenyegeti. ChantoGrieg, a bolygó új kormányzója azökológiai katasztrófa elhárításáratelepes szakemberek segítségét kéri abolygó újra-terraformálásához.[Kalibán]
i.sz. 5322
GubberAnshaw feltalálja a gravitonagyat, mely a pozitronagynálgyorsabb, és működésének nem feltételea robotika Három Törvénye. A társadalmikatasztrófa elkerülésére Fredda Leving azeddigieknél nagyobb szabadságot és rugalmasságotbiztosító Új Törvényekkel működő,gravitonagyú robotokat gyárt. Az Új Törvényekhelyességének tesztelésére megépítiKalibánt, a törvények nélküli robotot.[Kalibán]
i.sz. 5323
ChantoGrieget meggyilkolják. Alvar Kresh lesz az Inferno újkormányzója. Ottley Bissalt megmérgezik.Egyértelművé válik, hogy az Új Törvényekalkalmazása a robotikában kudarcra van ítélve.Megkezdődik az Inferno újra-terraformálása.[Inferno]
i.sz. 5325
Alvar Kresh ésFredda Leving összeházasodik. [Utopia] i.sz.5328
Az újra-terraformálás felgyorsításaés az ökoszisztéma stabilizálásaérdekében az Inferno felszínéreirányítanak egy jégüstököst. Azűrlakók és a telepes terraformálókkultúrájának összeolvadásamegakadályozza a társadalom összeomlását.[Utopia]
i.sz.???
A csillagközirobot-polgárháború hulláma elériaz Infernot. Az újtörvényes robotok többségételpusztítják; egy részük elrejtőzik. [AzAlapítvány győzelme]
i.sz.???
Daneel és követői jelentős szerepet játszanakbizonyos Kódolási Törvények létrejöttében,melyek megszabják a gépi intelligenciák értelmifejlettségének megengedhető felső határát.Ennek köszönhetően a későbbiekben a telepestársadalmakban nem merül fel a robotok gyártásánakgondolata. Ez a fel-fellobbanó káosz megakadályozásáraszolgáló fékezőmechanizmusok egyike. [AzAlapítvány félelme] {mospagebreak}

i.sz.kb.i.sz. 7000 = kb. G.K.E.6000 (Galaktikus Kor Előtt)
A Trantorbenépesítésének kezdete. [AzAlapítvány félelme]
i.sz.kb.i.sz. 9000 = kb. G.K.E.4000
Daneel és társaifinoman manipulálni kezdik a Trantort és néhányszomszédos királyságot, hogy azok egymássalszövetségre lépve kikristályosítsákegy, az emberiség biztonságát szavatolómajdani galaktikus birodalom magvát. [Az Alapítványgyőzelme]
G.K.E.1960
A Tyrannbetelepítése. [A csillagok, ak ár a por]
G.K.E.1260-1250
A Tyrann uralma aláhajtja a Csillagköd-királyságokat. [Acsillagok, akár a por]
G.K.E.1223
Biron Farrill születése. [A csillagok, akára por]
G.K.E.1220
A tirannok V. Hinriketválasztják a Rhodia igazgatójává.[A csillagok, akár a por]
G.K.E.1200
A Hinriad család által vezetett Rhodia és aCsillagköd-királyságok lerázzákmagukról a Tyrann uralmát, és újrafelfedezik a demokráciát. [A csillagok, akára por]
A Sark bolygó betelepítésénekkezdete. [Az űr áramlatai]
???
Azűrlakó világok önmagukba zárkóznakés az évezredek folyamán lassan kihalnak. AzAurora lakóinak maradéka a felnövekvő Trantorraköltözik, a Mycogen szektorba. A telepes kultúrabenépesíti a galaxist. Daneel és követőiműködésbe léptetnek néhányfékezőmechanizmust (a társadalmi amnéziát,az agylázat, a giskardi tudatbefolyásolóadókat), hogy elejét vegyék a káoszkitöréseknek.Ezek eredményeként az emberi elme és társadalom,valamint a technikai fejlődés évezredeken keresztülstagnál. Az emberek és robotok néhánycsoportja (köztük a Maserd család) próbálküzdeni az amnézia ellen, Daneelék azonban idővela többségük fölé kerekednek. A robotokléte feledésbe merül, azonban egy apróembercsoport titokban tovább tevékenykedik „eretnek”robotok társaságában. [Az Alapítványgyőzelme]
kb. G.K.E.1000
Daneel majmokattelepít a Földről a Panucopiára. A Panucopiángenetikai kísérletekbe kezd, melyek célja, hogya majmokból kifejlessze az emberiség egy új, aNulladik Törvénnyel jobban felügyelhető változatát.A kísérletek sikertelenek. [Az Alapítványfélelme, Az Alapítvány győzelme]
G.K.E.700
Az öt világbólálló Trantori Köztársaság növekednikezd; később Trantori Államszövetség, majdTrantori Birodalom lesz belőle. Daneel a „humanika törvényeinek”korai változatával (a pszichohistóriakezdetleges formája, melyet Giskarddal dolgozott ki)irányítja. [Az űr áramlatai]
A Sarklakosai felfedezik a Florina természeti kincsét, akyrtet. Uralmuk alá hajtják a Florinát, ésa kyrt kiaknázásával a következőévszázadok során rendkívül gazdaggáteszik a Sarkot. [Az űr áramlatai]
???
Az emberiség eredete az ismeretlenség homályábavész, a Föld a sok millió lakott bolygóegyikévé válik.
G.K.E.200
Agalaxis lakott világainak fele már a Trantori Birodalomrésze, mely a Galaktikus Birodalommá válásküszöbén áll. A Trantor titokban pénzzeltámogatja a Sark gazdasági elnyomása alatt élőFlorina lázadását. [Az űr áramlatai]
kb. G.K.E.180
Az Ophiucus civilizáltvilágai barbárságba süllyednek. [Kavicsaz égben]

{mospagebreak} G.K. 1 (=kb. i.sz. 13 000; kb.8000 évvel a Nagy Diaszpóra kezdete után)
ATrantori Birodalom Galaktikus Birodalommá válik. Elsőcsászára I. Frankenn, a Kamble-dinasztiából.A galaktikus időszámítás (Galaktikus Kor=G.K.)kezdete.
G.K. 750
A Föld másodiklázadása a Birodalom ellen. [Kavics az égben]
G.K. 771
Affret Shekt születése.[Kavics az égben]
G.K. 772
Grewszületése. [Kavics az égben]
G.K.775
II. Stannell uralkodásának kezdete. [Kavicsaz égben]
G.K. 777
II. Stannellhatalmának fitogtatásával lázadástprovokál Washennben, a Földön (a Föld harmadiklázadása a Birodalom ellen). II. Stannell merényletáldozata lesz. Edard kerül a császáritrónra, és békés eszközökkelkonszolidálja a helyzetet a Földön. [Kavics azégben]
kb. G.K. 780-790
Polgárháborúa Galaktikus Birodalomban. [Kavics az égben]
G.K.787
Lord Ennius születése. [Kavics az égben]
G.K. 792
Bel Arvardan születése.[Kavics az égben]
G.K. 817
Földikutatók izolálják a közönségesláz vírusát. [Kavics az égben]
G.K. 827
Joseph Schwartz érkezésea múltból időutazásának végén.A radioaktív Föld lakosságának egy részea Birodalom elleni lázadásra készülbiológiai fegyverrel (a káosz vírusánakegy igen agresszív fajtájával). A lázadás- Schwartz, valamint Daneel ügynöke, R. Gornon Vlimttevékenysége révén – meghiúsul.Birodalmi segítséggel megpróbáljáka Föld radioaktív talaját egészségesrecserélni. [Kavics az égben, Az Alapítványgyőzelme] ???
V. Kandar bukása.A Föld talajának kicserélése megakad.[Alapítvány és Föld]
kb.G.K. 900
A lakhatatlanná vált Földkiürítése. [Az Alapítványgyőzelme]
A Földről kitelepített emberekmegalapítják az Alpha bolygó kolóniáját.[Alapítvány és Föld]
G.K.975
Egy intelligens idegen faj felfedezése egysivatagbolygón. Az idegeneket a Cepheus 18-ra telepítik.[Zsákutca]
G.K. 978
A Cepheus18-ra telepített lények rejtélyes módoneltűnnek a galaxis határain túlra. Szökésükbena Birodalom egyik hivatalnoka nyújt segítséget.[Zsákutca]
kb. G.K. 2000
DaneelOlivaw és R. Yan Kansarv robotépítő és-javító bázist hoznak létre az Eoson.[Alapítvány és káosz]
Ruellislétrehozza az öt stabil társadalmi osztályonalapuló paternalisztikus kormány működésialapjait, tovább növelve a társadalom stabilitásáta káosszal szemben. Ez is egyike Daneelfékezőmechanizmusainak. [Az Alapítványgyőzelme]
kb. G.K. 3000
Voltaire ésJohanna ősi személyiség-szimulációknyilvános vitája a gépi intelligenciárólegy káoszkitörés során. [Az Alapítványfélelme]
A calvini robotok támogatásávalShoree-Harn császárnő kerül a Birodalom trónjára;sikertelenül próbál új időszámítástbevezetni valamint feloldani a társadalom merevségét.[Alapítvány és káosz]
kb.G.K. 7000
A Daciai-dinasztia uralkodik a Birodalom felett.[Az Alapítvány előtt]
G.K.8045-8068
Egy háromszáz szerzőből állóbizottság összegyűjti és kötetekbe rendezi ahalhatatlanokkal kapcsolatban fellelhető összes mesét éslegendát. [Alapítvány és káosz]
G.K. 8789
Új reneszánsz kezdődika Lingane bolygón. [Az Alapítvány győzelme] G.K. 8797
A Lingane reneszánszakáoszba torkollik. [Az Alapítvány győzelme]
kb. G.K. 9600
Globalista mozgalom a Heliconon.[I. Cleon]
kb. G.K. 10 050-10 092
VI.Agis uralkodása. [Wanda Seldon]
kb. G.K.10 250
VI. Loris uralkodása. [A generális]
kb. G.K. 11 060
A Huylen betelepítése.[Alapítvány és káosz]
G.K.11 865
Dors Venabili humanoid robot megépítéseaz Eos bázison. [Az Alapítvány félel me]
kb. G.K. 11 867
Az egyetlen extragalaktikusemberi kolónia feladása a Nagy Magellán-felhőben.Az esettel kapcsolatos minden adatot zárolnak. [Alapítványés káosz]
G.K. 11 953
MyceliumHetvenkettő születése. [Az Alapítványelőtt]
G.K. 11 956
A zeoni felkelés.[A polgármesterek]
kb. G.K. 11 968
Daneel genetikai kísérleteket végez néhánycsoport emberen, melynek eredménye a pszichohistóriakidolgozására alkalmas Hari Seldon „megformálása”,valamint a mentalisták felbukkanása. [Az Alapítványgyőzelme]
G.K. 11 980
IV. Mannix kerüla Trantor Mynek szektorának polgármesteri posztjára.[Az Alapítvány előtt] G.K.11 988
Hari Seldon és I. Cleon születése.[Az Alapítvány előtt]
Daneel Olivaw tudja,hogy a Birodalom – részben a gyakorivá válókáoszkitörések hatására -fokozatosan destabilizálódik. Mint vezérkarifőnök, majd mint első miniszter egyre aktívabbankénytelen közreműködni kormányzásban,hogy a stabilitást a Nulladik Törvény értelmébenbiztosítsa.
G.K. 11 990
Joramis Palverszületése. [Wanda Seldon]
G.K. 11999
Yugo Amaryl születése. [I. Cleon]
G.K. 12 008
Raych születése.[Előjáték az Alapítványhoz]
G.K. 12 010
IV. Daluben halála. I.Cleon trónralépése. [Az Alapítványelőtt]
G.K. 12 012
Tamwile Elarszületése. [Wanda Seldon]
G.K. 12017
A Madder Losson új reneszánsz bontakozikki. [Alapítvány és káosz]

{mospagebreak} G.K.12 018
Hari Seldonban felötlik a pszichohistóriagondolata. [Wanda Seldon]
G.K. 12 020
HariSeldon előadást tart a pszichohistória elméletéről.Daneel ráveszi Seldont, hogy próbáljongyakorlati tudományt létrehozni a pszichohistóriából,mely kiutat mutathat a Birodalom válságából.Eto Demerzel első miniszter szerepében Daneel mindentámogatást megad Seldonnak a munkájához.Dors Venabili Seldon felesége lesz. Fiukká fogadjákRaychot. Seldon és Yugo Amaryl hozzákezd apszichohistória kidolgozásához. [AzAlapítvány előtt]
G.K. 12 023
Bor Alurin születése. [Wanda Seldon] G.K.12 025
Laskin Joranum elégedetlenségi mozgalmatindít el a Trantoron. [Eto Demerzel]
G.K.12 028
A calvini robotok egy csoportja R. Plussix vezetésévela Trantorra költözik. Birtokába jutnak számostörténelmi dokumentumnak, valamint Voltaire ésJohanna szimeknek. Eljuttatják a szimeket a Sark bolygóra(ahol új reneszánsz kezdődött), hogy Daneelmunkáját nehezítsék. [Alapítványés káosz]
Seldon segít az elsőminiszteri posztra pályázó Laskin Joranumoteltávolítani a politikából. Demerzel(Daneel) lemond első miniszteri posztjáról. I. CleonSeldont nevezi ki Daneel helyére. [Eto Demerzel]
Voltaire és Johanna bejutnak a trantoriszámítógéphálózatba, aholmémekkel találkoznak. A mémek – hogy arobotokon bosszút álljanak otthonaik elpusztításamiatt – fellázítják a korlátozottintelligenciával rendelkező gépagyúakat, melyekDaneel sok robottársát megölik. A mémekvisszaköltöznek a galaxis magjába. A reneszánsza Sarkon lassan káoszba torkollik. [Az Alapítványfélelme]
G.K. 12 032
Nikolo Pas aztállítja, felfedezte, hogy a Sterradon mesterségeslények, robotok épültek be az államgépezetébe, és lázadást akarnakszítani. A hírek hatására elszabadulóhisztéria közepette Pas ötvenmilliárd embertmészároltat le a Sterradon és a szomszédosbolygókon. [Alapítvány és káosz]
G.K. 12 037
A Madder Loss újreneszánszának összeomlása megrázzaa galaktikus társadalmat. A Trantor Dahl szektorábanelkezdik az eddigi legmélyebb hőkút kiásását.[Alapítvány és káosz]
LaskinJoranum halála. [I. Cleon]
G.K. 12 038
I. Cleon halála. [I. Cleon]
Katonai junta kerülhatalomra. Seldon lemond első miniszteri posztjáról.[Dors Venabili]
G.K. 12 040
RaychSeldon és Manella Dubanqua házasságábólmegszületik Wanda Seldon. [Dors Venabili]
G.K.12 044
Tamwile Elar csatlakozik Seldon kutatócsoportjához.[Dors Venabili]
Rial Nevas születése. [WandaSeldon]
G.K. 12 045
Cinda Monaycsatlakozik Seldon kutatócsoportjához. [DorsVenabili]
G.K.12 048
Tamwile Elarmegpróbálja eltávolítani Seldon aPszichohistóriai Program éléről. Dors megöliElart, de közben működésképtelennéválik. [Dors Venabili]
Daneel az Eosra viszi Dorsotjavításra. [Alapítvány éskáosz]
A junta bukása. [Dors Venabili]
XIV. Agis bábcsászár kerül a trónra.A tényleges hatalom a Közbiztonsági Bizottságkezébe kerül, melynek vezetője Linge Chen főbiztos.[Wanda Seldon]
G.K. 12 049
Nikolo Pashalála. [Alapítvány és káosz]
G.K. 12 050
I. Klayus születése.[Alapítvány és káosz]
G.K.12 051
Klia Asgar születése. [Alapítványés káosz]
G.K. 12 052
Raychés Manella második gyermeke, Bellis Seldon születése.Hari Seldon rájön, hogy Wanda mentálisképességekkel rendelkezik. Próbálfelkutatni más mentalistákat is, egyelőresikertelenül. A Birodalomban az általánoshanyatlás jelei mutatkoznak. [Wanda Seldon]
G.K.12 053
Jeni Cuicet születése. [Az Alapítványgyőzelme]
G.K. 12 054
A pszichohistóriaegyenletei egyértelműen megmutatják, hogy a Birodalomössze fog omlani. Seldon kidolgoz egy tervet, hogy megmentse azemberiség tudását, és létrehozzonaz Alapítvány révén egy MásodikBiroldalmat. Yugo Amaryl meghal. [Wanda Seldon]
G.K.12 057
Elkészülését követőenDahl szektor új hőkútja beomlik, százezrekhalálát okozva. [Alapítvány éskáosz]
G.K. 12 058
Raych, Manellaés Bellis a Santannira költöznek, ahol újreneszánsz bontakozik ki. Anacreon provincia függetlenedniakar a Birodalomtól. Seldon megtalálja az Alapítványelhelyezésére alkalmas helyet: a Terminust, a galaxisPerifériáján. A Santannin zavargásoktörnek ki. Raych meghal a káoszkitörésben.Családja eltűnik az űrben. Stettin Palver mentalistacsatlakozik a Seldon-tervhez, majd Bor Alurin is. A mentalistákbólmajdan létrejön a Második Alapítvány.A Közbiztonsági Bizottság figyelni kezdi Seldont.[Wanda Seldon]
G.K. 12 062
Vara Lisotudomást szerez a robotok létezéséről.Információja nyomán Farad Sinter a robotokrakezd vadászni. [Alapítvány és káosz]
G.K. 12 066
Kale csillaga szupernóváváválik. [Alapítvány és káosz]

{mospagebreak}

G.K. 12 067 = A.K. 1
XIV. Agis eltávolításaóta I. Klayus ül a császári tró non,de a hatalom továbbra is a Közbiztonsági Bizottságkezében van. Lodovik Trema giskardi robot véletlenülfelszabadul a Három Törvény kötelmei alól.Megkérdőjelezi a Nulladik Törvény helyességétvalamint azt, hogy az emberek véleményét nemkérik ki saját jövőjükkel kapcsolatban. Acalvini robotok rá akarják venni Seldont, hogy adja feltervét, mivel tudják, hogy Daneel a történelemirányítására használná. R.Plussix halála. Gaal Dornick csatlakozik a Seldon-tervhez. AKözbiztonsági Bizottság Seldon csoportját(a leendő Első Alapítványt) a Terminusra száműzi.Farad Sinter katonái felszámolják a calvinirobotok bázisát. Lodovik újra csatlakozikDaneelhez. A Második Alapítvány elrejtőzik aCsillagvégen. Az alapítványi időszámításkezdete (Alapítványi Kor = A.K.) [Alapítványés káosz]
Leyel Forska eredetkutatócsatlakozni akar az Alapítványhoz, Seldon azonban nemjárul hozzá ehhez. [The Originist] G.K.12 068 = A.K. 2
Semrin bábcsászáruralma. Az Első Alapítvány (mely többségébengyakorlati szakemberekből és családjaikból áll)a Terminusra vonul száműzetésbe, és hozzákezdaz Encyclopedia Galactica összeállításához.Daneel hozzálát mentalisták segítségévelegy csoporttudat, Gaia felépítéséhez. ANulladik Törvénynek engedelmeskedve Daneelékelpusztítják az amnézia ellen létrehozottősi archívumok millióit. A Ktlina újreneszánsza káosszá omlik össze. Daneeltilalma ellenére R. Gornon Vlimt időutazásra akarjaküldeni Seldont, hogy az a jövőben ellenőrizhessepszichohistóriája működését ésDaneel tervének helyességét. Daneel elpusztítjaGornont. Mors Planch (és Biron Maserd is?) a jövőbeutazik. Lodovik és Dors szakít Daneellel. [AzAlapítvány győzelme]
G.K. 12 069 =A.K. 3
Hari Seldon halála. Leyel Forska csatlakozik aMásodik Alapítványhoz. Linge Chen főbiztosmeghal, helyét a Közbiztonsági BizottságbanRom Divart veszi át. Divart a hatalom megszilárdításaérdekében főleg a Trantorral és környezetévelfoglalkozik. Megkezdődik a Birodalom Perifériájánaklemorzsolódása. [The Originist] A.K.14 ( G.K. 12 080)
Yohan Lee születése. [Apolgármesterek]
A.K. 18 ( G.K. 12 084)
Salvor Hardin születése. [A polgármesterek]
A.K. 50 ( G.K. 12 116)
Anacreon tartományfüggetlen királysággá nyilvánítjamagát, elszakítva ezzel a Terminust a Birodalomtól.Seldon hologramja a terminusi Időkriptában elmondja azAlapítvány létrehozásának valódicélját. Anacreon katonai támaszpontot hoz létrea Terminuson, hogy bekebelezze a bolygót. [Azenciklopédisták]
A Terminus tudományossegítséget kezd nyújtani a környezőkirályságoknak, hogy távol tartsa őket magától.[A polgármesterek]
A.K. 65 ( G.K. 12131)
Lepold születése. [A polgármesterek]
A.K. 80 ( G.K. 12 146)
Az Alapítványelhárítja az anacreoni fenyegetést, majdegyezményt köt a környező királyságokkala békés egymás mellett élésről.[A polgármesterek]
Az Alapítványegyre fejlettebb iparcikkekkel kereskedik a Periférián.Folyamatosan növekvő gazdasági befolyása melletta vallás erejét is felhasználja helyzetemegszilárdításához. [A kereskedők]
A.K. 105 (G.K.12 171)
VI. Stannell halála.[A kalmárfejedelmek]
A.K. 135 (G.K.12201)
Az Alapítvány kiterjeszti befolyásátaz Askone-ra. [A kereskedők]
A.K. 155 ( G.K.12 221)
Az Alapítvány befolyásiövezetével szomszédos Korell Köztársaságbanbirodalmi atomfegyverek bukkannak fel. [A kalmárfejedelmek]
A.K. 158 (G.K.12 224)
A Korell Köztársasághadat üzen az Alapítványnak. [Akalmárfejedelmek]
A.K. 161 ( G.K. 12 227)
Háromévnyi, többnyire gazdaságiháború után a korelli gazdaságösszeomlik, és a köztársaság azAlapítvány részévé válik.[A kalmárfejedelmek]
Bel Riose születése.[A generális]
A.K. 170 ( G.K. 12 236)
II. Cleon a Birodalom császára lesz. [Agenerális]
A.K. 185 ( G.K. 12 251)
BelRiose birodalmi kadét megment két űrhajót apusztulástól a Lemul Rajnál. Jutalmulelőléptetést kap. Később tábornokkáavanzsál. [A generális]
A.K. 195( G.K. 12 261)
A II. Cleon uralkodása alatt állóBirodalom fellendülőben van. Bel Riose tábornokhadjáratot indít az Alapítvány ellen. [Agenerális]
A.K. 196 ( G.K. 12 262)
Riosejelentős nagyságú területeket foglal el. II.Cleon – félve egy túl erős hadvezértrónfosztási kísérletétől -visszahívja Riosét és flottáját.[A generális]
A.K. 210 ( G.K. 12 276)
II. Cleon uralkodásának vége. [Agenerális]
A.K. 230 ( G.K. 12 296)
LathanDevers halála. [Az Öszvér]
A.K.245 ( G.K. 12 311)
IX. Dagobert születése. [AzÖszvér]
A.K. 251 ( G.K. 12 317)
Franssart Darell születése. [Az Öszvér]
A.K. 267 ( G.K. 12 333)
Han Pritcherszületése. [Az Öszvér]
A.K.270 ( G.K. 12 336)
A Birodalom maradéka felett VIII.Dagobert uralkodik. A lázadó Gilmer seregei elfoglaljákés feldúlják a Trantort (a Nagy Dúlás).VIII. Dagobert és fia a Delicassra menekül. A MásodikAlapítvány Yokim Sarns első szólóvezetésével megvédi a Galaktikus Könyvtáratés Egyetemet, majd fegyverszünetet köt Gilmerrel.[Trantor Falls]
A.K. 283 ( G.K. 12 349)
AzÖszvér születése a Gaián. [AzÖszvér keresi a Második Alapítványt]
A.K. 286 ( G.K. 12 352)
Bayta (Darell)születése. [Az Öszvér]
BailChannis születése. [Az Öszvér keresi aMásodik Alapítványt]
A.K. 293( G.K. 12 359)
Han Pritcher csatlakozik a katonasághoz.[Az Öszvér]
A.K. 303 ( G.K. 12 369)
Az Öszvér elhagyja a Gaiát, ésmentális képességeit felhasználvahozzákezd, hogy meghódítsa a galaxist. [AzÖszvér]
A.K. 309 ( G.K. 12 375)
PreemPalver születése. [Az Alapítvány pereme]
A.K. 310 ( G.K. 12 376)
A IX. Dagobert császáruralma alatt álló Birodalom húsz mezőgazdaságivilágra zsugorodott, fővárosa a Neotrantor névreátkeresztelt Delicass. Az Alapítvány jelentőserővé vált. Az Öszvér legyőzi azAlapítványt, kisiklatva a Seldon-tervet. Ebling Mis aMásodik Alapítvány nyomára bukkan. BaytaDarell lelövi Mist, mielőtt az felfedhetné az Öszvérelőtt a Második Alapítvány rejtekhelyét.[Az Öszvér]
Az Öszvér ameghódított területekből létrehozza aVilágok Szövetségét, és kutatni kezda Második Alapítvány után. [Az Öszvérkeresi a Második Alapítványt]
A.K.315
A Második Alapítvány tagjaimentálisan áthangolják az Öszvéragyát, aki felhagy a további terjeszkedéssel ésa Második Alapítvány kutatásával.[Az Öszvér keresi a Második Alapítványt]
A.K. 320
Az Öszvér meghal. AzAlapítvány visszanyeri korábbi erejét, deegyre komolyabban kezd foglalkozni az eddig elhanyagolt mentálistudományokkal, tovább veszélyeztetve aSeldon-tervet. [Az Alapítvány keresi a MásodikAlapítványt]
A.K. 347
PelleasAnthor születése. [Az Alapítvány keresia Második Alapítványt] A.K.351
Preem Palver a Második Alapítványtizenkilencedik első szólója lesz. [Az Alapítványkeresi a Második Alapítványt]
A.K.362
Arcadia Darell születése. [Az Alapítványkeresi a Második Alapítványt]
A.K.376
Az Alapítvány a Második Alapítványután kezd kutatni, félve annak tudatbefolyásolóirányításától. Kalgan háborútindít az Alapítvány ellen. [Az Alapítványkeresi a Második Alapítványt]
A.K.377
Az Alapítvány legyőzi Kalgant. AzAlapítvány – megtalálva a MásodikAlapítvány csalétkét – abbahagyja akutatást. A Második Alapítvány továbbfolytatja munkáját a Trantoron (a Csillagvégen)megbújva. [Az Alapítvány keresi a MásodikAlapítványt] {mospagebreak}

???
Az immárbolygólénnyé vált Gaia egyre aktívabbanfigyeli az Alapítványok ténykedését.
A.K. 405
Dom születése. [AzAlapítvány pereme]
???
KolBenjoam a Második Alapítvány huszonegyedik elsőszólója lesz. [Az Alapítvány pereme]
A.K. 436
Harla Branno születése.[Az Alapítvány pereme]
A.K. 443
Arcadia Darell halála. [Az Alapítványkeresi a Második Alapítványt]
A.K.444
Liono Kodell születése. Littoral Thoobingszületése. [Az Alapítvány pereme]
A.K. 446
Janov Pelorat születése.[Az Alapítvány pereme]
A.K. 453
Mitza Lizalor születése. [Alapítványés Föld]
???
A mentalikaikutatások eredményei nyomán az Alapítványegyre közelebb jut ahhoz, hogy fölénybe kerüljöna felszámoltnak hitt Második Alapítvánnyalszemben. Ugyanakkor a Második Alapítvány nemképes a Seldon-tervet saját erejébőlkormányozni, bár ezzel nincsen tisztában. ASeldon-tervet a Gaia bolygólény lakóinak igenfinom mentális irányítása tartja továbbrais az előre kijelölt úton. [Az Alapítványpereme]
A.K. 464
Munn Li Compor születése.[Az Alapítvány pereme]
A.K. 466
Golan Trevize születése. [Alapítványés Föld]
A.K. 468
StorGendibal születése. [Az Alapítványpereme]
???
Daneel manipulálni kezdegy embercsoportot, hogy kiválassza „az embert, aki mindighelyesen dönt”. Golan Trevize is a csoportban van. [AzAlapítvány győzelme]
A.K. 474
Novi születése. [Az Alapítványpereme]
A.K. 475
Bliss születése.[Az Alapítvány pereme]
A.K. 478
Stor Gendibal a Második Alapítvány tagjáváválik. [Az Alapítvány pereme]
A.K.480
Quindor Shandess lesz a Második Alapítványhuszonötödik első szólója. [Az Alapítványpereme]
A.K. 483
Liono Kodell azAlapítvány Biztonsági Szolgálatigazgatója lesz. [Az Alapítvány pereme]
A.K. 491
Littoral Thoobing az Alapítványsayshelli nagykövete lesz. [Az Alapítványpereme]
A.K. 493
Harla Branno azAlapítvány polgármestere lesz. [Az Alapítványpereme]
A.K. 498
A Gaia találkozóthoz létre a két Alapítvány között.Golan Trevize-nak („az ember, aki mindig helyesen dönt”)kell választania három lehetséges jövőközül: 1./ Az Első Alapítvány fizikai erejeáltal létrehozott birodalom. 2./ A Seldon-tervnekmegfelelően a Második Alapítványpszichohistóriája által kormányzottbirodalom. 3./ A Gaia galaxisméretű változata, aGalaxia szuperorganizmus. További alternatívákkalnem szolgálnak, és más embert nem vonnak be adöntésbe. Trevize a Galaxiát választja. Atalálkozót követően mindkét Alapítványaz eredeti hitében meghagyva távozik, a Seldon-tervpedig – a Gaia finomító beavatkozásainakköszönhetően – továbbhalad eredetileg megszabottútján, hogy biztosítsa a stabilitást ésa fejlődést a Galaxia létrejöttéig.Megkezdődnek az előkészületek az emberiségnek acsoporttudatba való fokozatos asszimilációjára.[Az Alapítvány pereme]
A.K. 499
Trevize a Föld felkutatására indul, hogydöntésének magyarázatát meglelje. ASolarián megtalálja a húszezer évvelkorábban eltűnt embereket, akik egy új fajjáváltak. Trevize magával visz egy solariai gyermeket,Fallomot. A Földnél R. Daneel Olivaw várja, akielmondja a Nulladik Törvény szellemében valótevékenységének lényegét. Trevizerájön, hogy a tényleges megoldásnak számbakell vennie az embereken túl a robotokat, a solariaiakat, amémeket, az esetleges mutációkat ésminden egyéb intelligenciát is. A végsőmegoldás tehát nem az egyszerűsítés éskonformizálás lesz. [Alapítvány ésFöld, Az Alapítvány győzelme]
A.K.520
Az Első Galaktikus Egyesülést VizsgálóBizottság összehívása a Pengián. Azezt követő Nagy Sorsdöntő Viták 180 éven áttartanak, több alkalommal erőszakba, amnéziába éskáoszba torkollva. A robot-polgárháborúújra fellángol. Az Alapítványcivilizációja közeledik mind a Gaiával,mind a Káosszal való döntő összeütközéshez.[Az Alapítvány győzelme]
A.K.682
Az ötödik Nagy Sorsdöntő Vita. [AzAlapítvány győzelme]
A.K. 1020
Megjelenik az Encyclopedia Galactica 116. kiadása.[Alapítvány]
A.K. 1054
AzEncyclopedia Galactica 117. kiadásának megjelenése.[Az Alapítvány győzelme]
A.K.1152
Megjelenik Sarhir Vadid A gyarmatosításkezdeteinek krónikája című könyve aBaleyföldi
Egyetemi Nyomda gondozásában.[Kalibán] Megjegyzések:
1./ [ ]-ben dőlt betűvel található azonnovellának, regényfejezetnek vagy regénynek acíme,
melyben az adott esemény leírása,vagy arra való hivatkozás olvasható.
Összeállította: Dr. Torkos Attila,1997-2004

]]>