Az ember hitét, vallását a Föld alapozta meg.A földkultusz, a természetvallások segítették az emberiséget életben maradni a kiszámíthatatlannaktartott, ámde megzabolázhatónak hitt Gaia lelkében, mintegy megalapozva az„égi” vallást. Minden háznak először az alapja készül el a földben, s csakazután emelik az ég felé nyúló falakat.Az ókorban a jelentős csillagkultuszuralkodott, összefonódva a politeizmussal, a többistenhittel. A középkorra amár az ókorban kialakult keresztény vallás megerősödése volt jellemző, s nempusztán vallás volt, hanem jelentős politikai tényezővé is vált. Ennekkövetkeztében az ember újra a földre ejtette tekintetét…

A sötétközépkor

Hogy a középkori boszorkányüldözés a világmegtisztulását szolgálta-e, vagy a népességcsökkentés legális módszerévé vált,teljesen mindegy. A lényeg nem magukban a kivégzésekben rejlik, hanem abban,kiket gyilkoltak meg. Sötét mágusokat? Ártatlanok ezreit, mert az ember jobbanfélt néhány alaptalan babonától, amelyet az egyház állított fel…

Elitélendő-e az ember minden tette, akár józanvagy hittől részeg volt az adott pillanatbanő Nem, mert az ítélet olyankorlátot teremt az ember elméjében, amelyen ha kívül tekint, torzan látmindent.

Noha a boszorkányüldözések már korábban iselkezdődtek, törvényekkel a 15. századtól rendelkeztek a pogányok felett.

1484-ben VIII. Ince pápa bullát adott ki aboszorkányság ellen. Két évvel később két német dominikánus szerzetes, Heinrich Institoris Kramer és Jakob Sprenger megírta a Malleus Maleficarum (Boszorkányokpörölye) című vádaskodó iratát, amely világos felszólítás a további intenzívebbüldözésre. Az irat bemutatásakor a kölni teológiai egyetemen, a legtöbbprofesszor elutasította annak tartalmát. Kramer és Sprenger azonban nem riadtvissza: egyszerűen aláhamisították a teológusok jóváhagyó aláírását. A csalásramindössze 1898-ban derült fény!

Durva becslések szerint a boszorkányüldözésháromszáz éve alatt kilencmillió nőt, férfit és gyermeket végeztek ki, vagy kínoztakhalálra.

A pogányok üldözésének nem mindegyik áldozatavolt „hitetlen”: a legtöbben felhasználták ezt a lehetőséget ellenfeleik,irigyeik leszámolására. Erre kiváló példa a salemi boszorkányok esete. Afelakasztottak közül csak ketten (Bridget püspök és Sarah Good) voltak a régivallás hívei, a többiek az egyházközösség oszlopos tagjai voltak.

I. Jakab angol király 1604-ben hozta meg aboszorkányságról szóló törvényét, amelyet 1736-ban visszavontak. Egy másiktörvény vette át a helyét, amely a boszorkányságon kívül minden okkult erőt fondorlatoscsalással gyanúsított. Angliában a boszorkányok elleni törvényt 1951-beniktatták ki.

Az üldözés ideje alatt a boszorkányságteljesen eltűnt az emberek szeme elől. Ám egy több ezer éves vallást nehezenlehet kiirtani, kis csoportok titokban tovább űzték a mesterséget.

{mospagebreak title=A mágia újjászületése}

A mágiaújjászületése

A boszorkányság újbóli hódításának elindítója Alphonse Louis Constant, ismertebb nevénEliphas Lévi volt. Eleinte papnaktanult, de közvetlenül azelőtt, hogy felszentelték volna, otthagyta aszemináriumot. Volt házitanító, újságíró, miközben egyre több időt töltött azokkultizmus tanulmányozásával.

1860-ban megjelent A mágia története című könyve, majd 1855-56-ban a Dogme et Rituel de la haute magie (Amagas mágia dogmája és rituáléja), amely a gótikus regény teljes kelléktárának segítségévelmutatja be a mágia és okkultizmus legfontosabb tanításait, irányzatait.1875-ben bekövetkezett haláláig a tanításnak és az írásnak szentelt az életét.

Lévi életműve három alaptörvényben foglaltaössze a régi-új tanításokat.

Az első, a „megfelelések törvénye” szerint amakrokozmosz (az univerzum teljessége) és a mikrokozmosz (az ember teljessége)struktúrája azonos. Ennek talán a legismertebb dokumentumai azok a középkoriábrák, amelyek megmutatják, hogy az emberi test egyes részei melyik állatövijegynek, illetve bolygóprincípiumnak felelnek meg.

A második törvény az emberi akaraterőről szól,amely Lévi szerint mérhető energiává alakítható át, és ugyanúgy munkárafogható, mint a gőz vagy az elektromosság. Sok mai okkultista úgy véli, ennekaz akaraterőnek a segítségével építették az egyiptomiak a piramisokat.

Lévi harmadik törvénye a mindent áthatóasztrális fényre vonatkozik. Szerinte ez a közeg – amelyet ő azonosnaktekintett az alkimisták ősanyagával, a templomosok Baphometjével, aboszorkányszombatok bakjával és a világot körülölelő őskígyóval – áll ahátterében az úgynevezett természetfeletti/paranormális jelenségeknek, a hitcsodáinak, a boszorkányok és varázslók praktikáinak, a tisztánlátókmegnyilatkozásainak.

A neoboszorkányság második legfontosabbszemélyisége Gerald Brousseau Gardnervolt, aki 1884. június 13-án, pénteken született. Családfája Grissel Gairdnerigvezethető vissza, akit 1610-ben végeztek ki boszorkányság vádjával a skóciaiNewburg-ben.

Rengeteget utazott, megismerkedett aFöldközi-tenger medencéjének jelentősebb Őskori és ókori nevezetességeivel.Később Délkelet-Ázsiában telepedett le. Ceylonban, Borneón és Jávánarcheológiai kutatásokat végzett, tanulmányozta a bennszülöttek kultúráját.

1936-ban tért vissza Angliába, feleségévelHampshire-ben telepedett le.

1939-ben jelent meg első könyve, a Kris and Other Malay Weapons (A Kris ésegyéb maláj fegyverek).

Angliai letelepedése után, de még a háborúkitörése előtt is többször utazott. Ciprusi útja során állítólag megtalálta aztaz Aphrodité-szentélyt, amelyet egyik előző életét felidéző, rendszeresenvisszatérő álmában látott. Álomélményei és ciprusi felfedezése nyomán írta megelső regényét, amely az A Godess Arrives (Istennőérkezik) címmel jelent meg 1939-ben.

A 30-as évek végén csatlakozott a Fellowship of Crotona nevűszabadkőműves-páholyhoz, ahol megismerkedett a boszorkány DorothyClutterbuck-kal. „Old Dorothy” segítségével nyert Gardner beavatást a boszorkánykultuszba, egyúttal az idős hölgy covenjébe. Ez a coven egyike voltannak a kilenc társaságnak, amit a kereszténygyűlölő Old George Pickingillalapitott a XIX. Század második felében. Ez a szövetség összefogtaHertfordshire, Essex, Hampshire, Sussex és Norfolk majdnem minden boszorkányát.A covenek főpapjai és főpapnői ugyan még jórészt örökletes boszorkányok (Hereditary Crafters) voltak, az új tagoklegtöbbje azonban már kívülről csatlakozott.

Gardner a wiccába való beavatása utánismerkedett meg az Árnyak Könyvével,amely a boszorkányok kézzel írott grimoire-ja. Az Árnyak Könyvében találhatók alegfontosabb rítusok, törvények, énekek, ráolvasások, mágikus receptek ésokkult tanítások. A coven tagjainak egy közös példánya van, ám gyakori esetvolt, hogy a beavatás után a boszorkányok lemásolták maguknak, amelyet aztánsaját jegyzeteikkel, receptjeikkel egészíthettek ki. Az Árnyak Könyve a covenlegféltettebb titka. Gardner a negyvenes-ötvenes években, a New Forest covenbeleegyezésével az Árnyak könyve több részletét is közzétette, s ezáltal a boszorkánycovenek nyitottá váltak, maga a wicca pedig tömegeket mozgatott meg. Aboszorkányság ezután a világ egyik legnépszerűbb vallásává vált.

{mospagebreak title=Arany Hajnal Hermetikus Rend}AranyHajnal Hermetikus Rend

Eliphas Lévi tanítványai közül kétségkívülKenneth MacKenzie járult hozzá leginkább a nyugati ezoterikus tradíció megújításához.Az ő hagyatékából került ki az a kézirat, amely végül elvezetett az AranyHajnal nevű legendás rend megalapításához.

A kéziratra egy okkultizmus iránt érdeklődőanglikán lelkész bukkant rá egy londoni antikváriumban, 1885-ben. Az irateljutott aztán a szabadkőműves-rózsakeresztes W. W. Westcotthoz, akinek –MacGregor Mathers segítségével sikerült megfejtenie azt.

A kéziratról így kiderült, hogy egykontinentális rózsakeresztes rend első öt fokozatának ismertetését és beavatásiszertartásainak forgatókönyvét tartalmazza. A szöveghez csatoltak egy stuttgarticímet, ahová további információkért lehetett folyamodni. Westcott azonnal irtis a címre, ahonnan hamarosan megjött a válasz, egy engedéllyel, amelymegnyitotta az utat az Arany Hajnal nevű német ezoterikus csoportosulás angliaiágának létrehozásához.

Az Arany Hajnal Hermetikus Rend Ízisz-Urániatemploma 1888-ben alakult meg.

A megalapítást követő néhány évben a Rendtevékenysége az okkult, tradicionális szövegek tanulmányozására korlátozódott.A fordulat akkor következett be, amikor a már meglévő beavatási fokozatok föléújabb hármat helyeztek el, létrehozván az adeptusok Vörös Rózsa és AranyKereszt nevű belső rendjét, amelyet még három transzcendens fokozattal egészítettekki.

A téma szakértői szerint kétséget kizáróan azArany Hajnal tett a legtöbbet az ezoterikus tradíciók újjászületéséért. Ebbennem kis szerepet játszottak a Rend kiemelkedő tagjai: W. B. Yeats, Nobel-díjas írköltő, A. E. Waite, a századforduló egyik legtermékenyebb okkult szerzője, W.W. Wescott, az angol rózsakeresztesek nagymestere, MacGregor Mathers, arituális mágia megreformálója, Moina Bergson (Mathers felesége), a világhírűfrancia filozófus nővére, Annie Horniman, a dublini Abbey színház megalapítója,és Aleister Crowley, a mágia történetének egyik legnagyobb alakja.

{mospagebreak title=Aleister Crowley}

AleisterCrowley

Edward Alexander Crowley 1875-ben születettegy angol arisztokrata család gyermekeként. Már fiatal korában élénkérdeklődést mutatott nem csak a mágia, hanem a szexualitás iránt is.

1904-ben egy Aiwass nevű asztrállénylediktálta neki a Liber Al Vel Legis-t,azaz a Törvény Könyvét. Az első világháborút megelőző években adta ki azEquinox című ezoterikus magazint, amelyben egyebek mellett nyilvánosságra hoztaaz Arany Hajnal titkos rítusait. Ekkoriban csatlakozott az Ordo Templi Orientis (A Keleti Templom Rendje) nevű, Németországbanalapitott rendhez, amely szexuálmágiát alkalmazva próbálta életre kelteni azemberi tudat legmélyén szunnyadó hatalmas erőket.

1920-ban, a szicíliai Cefalo-ban megalapítottaThelema nevű „kolostorát”, amely az általa kidolgozott szexuálmágikus technikákkísérleti laboratóriumául szolgált. Nemsokára, főleg a bulvársajtónakköszönhetően Mussolini kiutasította őt Olaszországból.

Crowley 1947-ben bekövetkezett haláláigkönyvek tucatjaiban fejtette ki nézeteit a szexuálmágiáról, narkotikumokról,asztrológiáról, mágiáról és kabbaláról. Legismertebb könyvei közé tartozik a Magick, Moonchild (Holdgyermek), Confessions (Vallomások), 777, The Book of Thoth (Thoth könyve), Book of Lies (Hazugságok Könyve) és a Konx om Pax.

1946-ban Crowley megismerkedik Gardnerrel,akit nem sokkal később az Ordo Templi Orientis tiszteletbeli tagjává avattak. Akettejük kapcsolatából kiindulva többen azt feltételezik, hogy a boszorkányságmegreformálása nem is Gardner, hanem inkább Crowley nevéhez fűződik, ám alegtöbb mai boszorkány elveti ezt a teóriát, főleg Crowley negatív megítélésemiatt.

{mospagebreak title=Boszorkányágazatok}

Boszorkányágazatok

A wicca a XX. Században úgy terebélyesedett, akáregy fa. Ezernyi ágat növesztett, amelyek hasonlók lehettek egymáshoz, azonosaksoha. A világ minden táján az ottani őskultúrák alapján, vagy egy személy körészerveződve jöttek létre a wicca-ágazatok.

A legjelentősebb irányzatok közül íme néhány,a teljesség igénye nélkül:

Gardneriánusboszorkányság: a Gardner által lefektetettboszorkányság.

Alexandriánuswicca: az „Anglia boszorkánykirálya” néven isemlegetett Alex Sanders (1926-1988) irányzata, amely nem sokban tér el agardneriánus ágazattól.

Dianikuswicca: különösen az Egyesült Államokban népszerű,nőközpontú, feminista irányzat. A dianikus wicca legismertebb képviselője amagyar származású Zsuzsanna Budapest (eredeti nevén Mokcsay Zsuzsanna).

FaeryTradition (Tündérhagyomány): az amerikai VictorAnderson és tanitványa, Gwydion Pendderwen által alapitott eksztatikus-mágikus(sámánisztikus) ágazat.

WitchcraftAs A Science (Boszorkányság mint tudomány): a salemiboszorkány, Laurie Cabot által alapitott irányzat, amelynek az alapelve, hogy aboszorkányság nem pusztán mágia, hanem tudomány is egyben. Eltökélt céljuk,hogy a boszorkányságot egzakt tudománnyá fejlesszék. A fiziológia,parapszichológia, antropológia, pszichológia és asztrológia eredményeitpróbálják a boszorkányság szerves részévé tenni, ezen kívül intenzívenfoglalkoznak aurakutatással, radioesztéziával, szín-és kristályterápiával,valamint a geometriai struktúrák hatásainak tanulmányozásával.

Ma már azok a boszorkányok, akik életvitelükbeépítik be a mágiát és a praktikákat, leginkább a saját szájuk íze szerintteszik, amit tesznek. Nem korlátozzák be magukat feleslegesen, legfőképpenakkor nem, ha ezt hátránynak érzik. Ennek köszönhetően kicsit felhígult a„műfaj”, de szerencsére azokat, akik nem szívvel-lélekkel vetik bele magukat,könnyű kiszúrni.

A boszorkányság több, mint egy vallás. Ez isegy életforma.
 

Szakirodalom:

RaymondBuckland: A boszorkányság nagykönyve
YliasterDaleth – Rhiannon Gwyddbwyl: Tündérek hagyatéka
YliasterDaleth: élő mágia

Kapcsolódó anyagok:

A Boszorkányság története 1. rész
A Boszorkányság története 2. rész

]]>