Nevezés: A pályázatra olyan magyar nyelven írt, nyilvánosan korábban meg nem jelent novellával vagy verssel lehet nevezni, amelynek témája J. R. R. Tolkien Középföldéje. A mű nem ütközhet A Gyűrűk Urában (The Lord of the Rings), A Babóban (The Hobbit) és A Szilmarilokban (The Silmarilion) foglaltakkal, kivéve, ha azt más, Tolkien által írt szöveg alátámasztja. A témaválasztás szabad, a terjedelem maximum 15.000 karakter (kb. öt oldal). A műnek nem kell Középföldére korlátozódnia, de Tolkien Ardájának keretein belül kell maradnia, a teremtés és a negyedkor elejének (Elessar Telcontar király uralkodásának vége, Legolas hajóra szállása) közötti időszakban. Ki pályázhat? Minden olyan amatőr, magyar állampolgárságú vagy Magyar Igazolvánnyal rendelkező természetes személy, illetve ilyen személyekből álló csoport (egy csoport nem lehet több három főnél) pályázhat, aki nem hivatásszerűen ír. Nem pályázhat olyan személy, aki a Bírói Testület vagy az Értékelési Bizottság tagja. Mindenki csak saját szerzeményével pályázhat. A művek beküldése: A műveket jeligével ellátva, Word dokumentumként az irodalmipalyazat@freemail.hu címre vagy kinyomtatva a Magyar Tolkien Társaság címére (Budapest, 1073 Városligeti fasor 3.) kell küldeni. Kérjük, hogy feltétlenül írja meg nevét, életkorát, pontos címét, és e-mail címét. A postai beküldés határideje 2003. július 30. Az e-mailen történő küldés határideje 2003. július 2. Egy pályázó bármennyi munkát beküldhet, de mindegyiket külön, egymástól markánsan eltérő jeligével kell ellátnia. Ha ciklust küld, az egy műnek számít. Értékelés és díjazás: A beküldött művek négy kategóriában kerülnek értékelésre, kategóriánként a legjobb három kerül díjazásra. 1. kategória: Vers, 16 éven aluliak 2. kategória: Vers, 16 évesek és idősebbek 3. kategória: Novella, 16 éven aluliak 4. kategória: Novella, 16 évesek és idősebbek Csoport esetén a csoport legidősebb tagjának életkora számít. A legjobb pályamunkák díjazásban részesülnek és megjelennek a Magyar Tolkien Társaság honlapján, valamint a Társaság saját újságjában, a Lassi Laurie-ban. Eredményhirdetés: Az eredményhirdetés helye és időpontja: Hegyalja Fesztivál, Tokaj, 2003 július 12. A nyertesek írásban kapnak értesítést. Pályázati feltételek: A pályázó a pályázat beküldésével elfogadja a jelen Pályázati Kiírásban és az Értékelési Útmutatóban foglalt szabályokat. Kijelenti, hogy a pályázat feltételeinek megfelel, nincs olyan ok, amely a pályázásból kizárná. A Magyar Tolkien Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett pályázatok anyagát nyilvánosságra hozza, azt saját kiadványában és elektronikus médiában megjelentesse. A harmadik fél által a művekért fizetett esetleges jogdíjak a szerzőt illetik. Kapcsolat: A pályázattal kapcsolatban további információ Krieger Tamástól kérhető a telcontar@freemail.hu mailcímen, illetve a 30/236-44-13 telefonszámon. Sok sikert kíván a Magyar Tolkien Társaság és a Deltafest Kft! Értékelési útmutató Bírói Testület és Értékelő Bizottság A Bírói Testület a döntőbírákból áll, létszáma kilenc fő. A bírók egymás kilétét nem ismerik, mindenki egyéni szempontjai szerint teszi javaslatait. Indokolás nem szükséges, de az egyes pályamunkákkal kapcsolatban írásos észrevétel tehető, amelyet a pályázat lezárása után eljuttatunk a szerzőkhöz. Az értékelő bizottság létszáma három fő. Tagjai: Krieger Tamás (elnök) telcontar@freemail.hu Szőllösi Lívia arashi@axelero.hu Királyházi Csaba gumipok@razorpoint.hu Beérkező pályázatok és javaslattétel Az e-mailen beérkezett pályaműveket feldolgozás után, csak jeligével azonosítva folyamatosan megkapják a bírák. A postai úton érkezett művek másolatait egyszerre, július 2-i feladással postán kapják meg. A javaslatokat az értékelő bizottság minden tagjának egyszerre kell elküldeni, pontosan azonos tartalommal. Helyesbítést csak a határidő lejártáig lehet tenni. Az értékelő bizottság jelige-egyezőség vagy a szerző kilétére való utalás esetén jogosult a jeligéket megváltoztatni. Pályázatok kizárása Az értékelés során ki kell zárni mindazon pályamunkákat, amelyek a Tolkien-korpusszal durva módon ütköznek vagy más módon összeegyeztethetetlenek. Ezen munkákról haladéktalanul értesítenie kell az Értékelési Bizottságot. A Bizottság, ha meggyőződött a kizárási javaslat jogosságáról, értesíti a Bírói Testület többi tagját. Értékelés, első forduló: Az összes pályamunka elolvasása után ki kell választani javaslatra kategóriánként négyet és kategórián belül sorrendbe állítani őket (a legjobbal kezdve). Ezen felül ki kell választani egyet (ez lehet a javasolt tizenhat egyike is, de azon kívüli pályamunka is) különdíjazásra. Ezen művek listáját a jeligékre hivatkozva kell legkésőbb 2003. július 6. este 10 óráig elküldeni az értékelő bizottság mindhárom tagjának. Az értékelő bizottság az adott pályamunkákra tett javaslatok számát veszi figyelembe. A sorrendiség csak szavazategyenlőség esetén számít: ekkor az első helyezésre javasoltak három, a másodikok kettő, a harmadikok egy pontot kapnak és a nagyobb pontszámot elérő művek kerülnek előbbre a ranglistán. Ezután kategóriánként a négy legtöbb szavazatot mű kerül be a második fordulóba. Értékelés, második forduló: A második fordulóba jutott pályamunkák jeligéit a döntőbírák július 7. délelőtt 10 óráig megkapják. Ekkor ismét sorrendet kell állítani közöttük és az eredményt aznap este 8 óráig vissza kell küldeniük az értékelő bizottságnak. Az értékelés rendje a következő: az első helyre történő javaslat öt, a második három, a harmadik egy, a negyedik nulla pontot ér. Az összpontszám számít a végső helyezések megállapításánál. Pontszám-egyezés esetén megosztott helyezést kapnak. A végeredményt a döntőbírók annak megszületését követően haladéktalanul megkapják, ezután a Testület tagjainak névsora nyilvánossá válik. A Bírói Testület és az Értékelő Bizottság tagjait az eredményhirdetésig titoktartási kötelezettség terheli. Záró rendelkezések Az értékelési útmutató nyilvános. A pályázattal és az értékeléssel kapcsolatban fellebbezést, reklamációt, jogorvoslati igényt nem veszünk figyelembe, kivéve, ha a pályázó eltitkolt olyan adatokat, amelyek a pályázatból való kizárást vonhatják maguk után.]]>