Ezt a cikket gyenge idegzetűek NE olvassákel!

A legtitokzatosabb halálesetek közétartozik, mikor az emberi test látszólag minden ok nélkül lángra lobban, majd apillanatok tört része alatt elszenesedik. Ezen bizarr események évszázadok ótafoglalkozatják mind a tudósokat, mind a hatóságokat, számtalan elmélet ésképzelgés látott napvilágot a történtek magyarázatára.

1886}
A vélemények különböznek, gyakorta egymásnakellent mondanak, csupán egyetlen dolog bizonyos, a halálesetek emberiöngyulladás, avagy spontán égés elnevezéssel kerültek be a köztudatba.Begyulladtatok, mi?

Kevésbé ismerttény, hogy nem minden öngyulladásos eset végződik halállal. Számtalanszorelőfordult, hogy „csupán” kisebb égési sérüléseket szenvedtek az áldozatok,sokáig nem is kapcsolták össze a történéseket. Az igazán látványos, ijesztőesemények természetesen sokkalta nagyobb publicitást kaptak, és mivelhalálesetekről volt szó, a rendőrség és egyéb hatóságok lefolytatták aszükséges nyomozásokat. Ennek köszönhetően vaskos akták gyűltek össze az évszázadoksorán, és mivel az ügyek 90%-a magyarázat nélkül maradt, szépen be is kerültekama bizonyos „ X-akták” közé.

A dokumentált ésmegfigyelt esetek sok hasonlóságot mutatnak, ma már szinte az egész ügyprofilját elkészíthetik azok a nyomozók, akik voltak oly szerencsétlenek, hogy ehhezhasonló eset pottyant az ölükbe. A fennmaradt akták szerint az áldozatok 80%-anő, testük elhízott és a kelleténél gyakrabban nézegettek a pohár fenekére.Egészen a 20. század közepéig leginkább ez a momentum keltette fel azérdeklődők figyelmét, sokan állították, hogy a különféle szeszes italok tehetőkfelelőssé a halálesetekért. Úgy gondolták, hogy az emberi szervezet sejtjeimagukba szívják az alkoholt majd bármilyen apró szikra és egyéb magashőmérséklet lángra lobbanthatja ezeket. Azóta persze kiderült, hogy ez mekkorahülyeség, hisz valljuk be, ezen elgondolás szerint már a fél emberiségelszenesedett volna. Persze tudományos alapon is megcáfolták ezt az elméletet.

Továbbijellegzetességei az ügynek, hogy gyakorta az áldozatoknak csupán bizonyostestrészei szenesednek el, főleg a törzs és mellkas, a végtagok általábanmegússzák a pusztítást. A lángnyelvek, már ha egyáltalán voltak, hisz az esetektöbbségében még ezt sem tudták bizonyítani, gyakorta nem máshol, mint az emberitest belsejében keletkeznek és belülről emésztik föl az áldozatot. Sok olyanesetet jegyeztek föl, mikor a holttestek elszenesedtek, viszont ruhájuk, amitviseltek teljességgel érintetlen maradt, a környező tárgyak, bútorok nemkülönben. Ez már önmagában is furcsa, az pedig végképp, hogy a tudomány maiállása szerint az emberi test elszenesedéséhez, illetőleg hamuvá égéséheznagyon magas hőfokra, több mint 1600 C fokra van szükség. A hamvasztókban, krematóriumokbandolgozó személyek szerint gyakorta még ez is kevés a csontok elhamvasztásához,sokszor le kell darálni őket, hogy az urnákba helyezhessék. Márpedig azöngyulladásos esetek többségében szó szerint hamuvá válnak az áldozatok egyesrészei, sőt, némely esetekben az egész test. Mivel a hatóságok sosem tudtakigazi magyarázatot találni az esetekre, többnyire égő cigarettára, kandallóraés egyéb tűzveszélyes eszközökre fogták a dolgot. Ez még önmagában elfogadhatólett volna, csak épp azt felejtették ki a számításból, hogy egyetlen lakásbansem található olyan eszköz, ami képes volna ilyen óriási hőt termelni. Vagy hamégis, akkor ott az egész ház porig égett volna.

Az esetek másikmegdöbbentő része a rendkívüli gyorsaság, sok áldozatot csupán kis időretévesztettek szem elől hozzátartozói, barátai, majd néhány perc múltán holtantalálták őket, már ami megmaradt belőlük. A hirtelen halált bizonyítja az atény is, hogy az emberek többsége nem is próbál tenni semmit a gyilkos tűzellen, vagy épp nem tud. Régebben ezt is az alkohollal hozták összefüggésbe,hisz egy részeg, öntudatlan személy nyílván meg sem érzi, mikor teste lángotfog.

Az elszenesedetttestrészeken kívül még gyakori jelenség az áldozatok körül valami sárgás, aszemtanúk beszámolói alapján rendkívül undorító, zsírszerű anyag. Hogy ezpontosan micsoda, szintén nem tudják, néhány kutató szerint valójában azáldozat zsírszövetei. Volt néhány eset, mikor ez az anyag az egész lakástbeterítette, hogy oda miként került, senki nem tudja.

Az öngyulladásosesetekről már az egész korai időkből vannak beszámolóink, a kínai Vu Csengegyik könyvében például olyan tűzről ír, ami nem máshol, mint az emberiszervezeten belül alakul ki. Több későbbi irodalmi műben is találkozhatunk aspontán égés leírásával, Dickens egyik szereplőjével például hasonló tűz végezaz Örökösök című regényében. De ugyanígy találkozhatunk hasonlókkal Balzac ésZola írásaiban is. A 19. század környékén nem csoda mindez, hisz a romantikuskor hozománya a spiritizmus és természetfeletti ránt való érdeklődés. Dickenspéldául több spiritiszta összejövetelen is részt vett, tagja volt ilyesfajtaszervezeteknek. A neves író ráadásként maga állította, hogy regényhősehalálának leírásakor valódi, megtörtént esetre hagyatkozott, melyet egyújságcikkben olvasott. A történet a következő volt: Az egyetemi professzor,McKenzie Booth, öngyulladásos esetben vizsgálódott, egy idős parasztemberholttestét tekintette meg az istállója padlásán. A test teljességgelelszenesedett, ám sem a fából készült épület, sem a szalma nem kapott lángrakörülötte.

A legkorábbi,bűnügyi nyilvántartásba vett eset 1731-ben történt Veronában. A 60 év körüliBaudi grófnő távozott különös körülmények közt az élők sorából. Idős asszonylévén hozzátartozói kora este ágyba fektették, reggel pedig borzalmaskörülmények közt találtak rá hamuvá égett holttestére. A szobalány beszámolójaszerint az egész szobát korom borította, ám semmi más nem égett el csupán agrófnő teste, az is különös módon. Csupán két lába és feje úszta meg apusztítást, többi testrésze hamuvá lett.

Egész korai leírásaa spontán égéses történeteknek Bertholi apát halálának körülményei. Az eset1789-ben, Filetto városában történt. Az idős szerzetes imádságos könyvetársaságában visszavonult szobájába, néhány perc múltán társai kétségbeesettkiáltására figyeltek föl. Mire segítségére siettek, a férfi már halott volt,elszenesedett teste a padlón hevert, ruhája tökéletes épségben megmaradt. Ez azügy azokat is megdöbbentette, akik eddig a sátán, illetőleg isten büntetésekénttekintettek az öngyulladásos esetekre, hisz Bertholi istenfélő, szent embervolt.

James Hamiltonmatematika professzor esete szerencsésen végződött, ő csupán könnyebbsérüléseket szenvedett. 1835 januárjában épp hazafelé tartott, mikor különösfájdalom hasított a lábába. Legelőször úgy érezte, mintha darázs csípte volnameg, majd szörnyű forróság borította el a combját. Nemes egyszerűséggelnadrágját letolta, pedig ebben a korban még igen nagy botrány lehetett volnabelőle, de hát ki gondol ilyesmire, mikor épp lángok törnek elő a bőre alól? Aférfi tenyerével eloltotta a tüzet, valószínűl eg ezzel megmentette az életétis. Combján, a seb körül furcsa, sárgás anyag volt, ezt késével eltávolította.Mr Hamilton hamar felgyógyult sérüléséből, bár azt állította, hogy izmai mégsokáig fájtak az eset után.  

A leghíresebb esetMrs Mary Reeseré, a 67 éves amerikai nyugdíjast floridai lakásában érte utol akülönös halál, 1951 nyarán. Szomszédja este látta élve utoljára az idősasszonyt, pongyolában, kedvenc foteljében ücsörögve, és egy méretescigarettával a szájában. Másnap reggel már csupán Mrs Reeser elszenesedett maradványaittalálták. Teste egy különös, koromfekete kör közepén pihent, minden ami ezen akörön belül volt, a hő és tűz martalékává lett. Az asszony törzse összeégett,koponyája összezsugorodott. Egyik lába kilógott abból a bizonyos körből, azépen maradt. Mivel Mrs Reeser erős dohányos volt és utoljára is cigarettájatársaságában látták, a hatóságok ezzel magyarázták az esetet. Arra azonbansenki nem talál kielégítő választ, hogy a tűz miképpen „szelektált” azelégetett tárgyak közt, és mitől aludt ki, miért nem terjedt tovább, hiszhatalmas lángoknak kellett lenniük.

Bár azorvosok többsége elutasítja az öngyulladásos esetek misztikus voltát,tagadhatatlan tény, hogy az áldozatok közt több kollégájuk is akad. A szegényDr John Bentley épp az illemhelyre igyekezett járókeretével, mikor a szörnyűhalál utolérte. Semmi más nem maradt utána, csak egy méretes lyuk a padlón, aszétégett járókeret fémváza, és az idős doktor lábszára, ami úgy tűnt, kilógotta lángok és hő alkotta különös körből. Mindez 1966-ban történt,Pennsylvaniában.

Természetesenegészen új esetekkel is találkozhatunk, 1985 tavaszán egy diáklány nem máshol,mint az iskola folyosóján kapott lángra. 1990-ben pedig egy kínai kisfiú kerültkórházba, mert teste több helyen, minden ok nélkül lángolni kezdett.

Hogy pontosan mi is történik azöngyulladásos esetek kapcsán, erre sok elmélet létezik. Természetesen a koraiidőkben, a középkor tájékán és még később is az ördög művének, démonoknak,megszállottságnak tulajdonították. A fentebb már említett alkoholizmus issokáig szerepelt a gyanúsítottak listáján. Igazán a 20. században kezdenekfoglalkozni a jelenséggel, az elméletek java része is modern korunk szüleménye.Néhány elgondolás az emberi szervezet máig titokzatos, ám cseppet semtermészetfeletti működésével hozzák kapcsolatba a spontán égéses eseteket. Ezekegyike az un. „pszichikai öngyilkosság”, melynek során a magányos,szeretethiányos áldozat energiái ily módon emésztik el az élni nem akaró,depressziós személyt. Egy másik szerint hasonló energiák rossz, hibás működéseokozza ezen eseteket, hatásában hasonlatos, mintha egy amúgy hasznos, sokatpróbált atomerőmű robbanna fel a világ valamelyik pontján. Az áldozat energiáittermelő titokzatos valami meghibásodik és az erőműhöz hasonlóan „felrobban”.Más, egyszerűbb magyarázatokhoz még „titokzatos energia” sem kell, egyszerűencsak a szervezetben termelődő bizonyos gázokat teszik felelőssé.

Egy kutató szerint szoros összefüggésmutatható ki a föld mágnesességének és a naptevékenységek együttállásakorbekövetkező fizikai anomáliák és az öngyulladásos esetek közt. Ez az elméletmár közelít ahhoz, ami nem mást, mint magát a gömbvillám jelenséget teszifelelőssé a halálesetekért. Ezen elgondolás is többrétű, egyesek szerint azide-oda cikázó, más dimenziókhoz tartozó fénygömbök egyszerűen felperzselik azútjukba akadó emberi testet. Mások szerint nem máshol, mint az ember belsejébenjön létre a gömbvillám jelenség, a feltáruló dimenziókapuból előbukkanó különös„vendég” aztán más lehetősége nem lévén, belülről fölemészti hordozóját.

A gonosz szellemek is felmerültek, mintesetleges elkövetők. Az un. poltergeist jelenségek rendkívül agresszív ésbrutális támadásokat intézhetnek az adott környék lakói ellen, megdobálják,felpofozzák, bútorokat hajítanak rájuk, ettől már csak néhány lépés, hogy felis gyújtsák őket. Bár ezen elmélet is elég hajmeresztő, az se kutya, mikor afelelőtlen földönkívülieket hibáztatják. 21. századunkban, mikor virágkorukatélik a különféle beszámolók idegen lényekről és titokzatos elrablásokról, nemcsoda, ha ez a magyarázat is felmerült. A történet roppant egyszerű, a kisszürkék elviszik áldozataik, különféle szerkezeteket ültetnek beléjük, hogynyomon követhessék, információkat szerezzenek világunkról, stb. Csakhogy ezek aketyerék valamilyen oknál fogva elromlanak, meghibásodnak, és ilyenkor bizonyigencsak melege lesz az illetőnek, hisz szénné ég.
 

Tehát ha valaki arra gyanakszik, nem odaillőtárgy van a fejében, szemében, stb., és úgy dönt, kiveteti, imádkozzon, hogy neez legyen ráírva: Made in China.


]]>